صفحه اصلی

جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد 

جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی به رهبری څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در تاریخ ۲۴ سنبله سال روان خورشیدی برگزار شد.

در بخش نخست جلسه، لوی څارنوال کشور به نمایندگی از لوی څارنوالی با قربانیان رویداد­های اخیر غم­شریکی کرد و از طرفین جنگ، خواست تا به کرامت انسانی هموطنان احترام بگذارند.

در بخش دیگر این جلسه، روی طرزالعمل درجه­های کادری لوی څارنوالی که از سوی کمیتۀ تقنین به شورای عالی پیشنهاد شده بود، بحث صورت گرفت.

اعضای شورای عالی پس از بحث همه­جانبه، این طرزالعمل را تصویب کردند و افزودند رهنمود موجوده اثر یا مقاله تحقیقی برای ارتقای درجۀ کادری څارنوالان، باید یک بار دیگر ارزیابی شود و اثر علمی و تحقیقی څارنوالان نیز از این رهنمود ترتیب گردد. اعضای شورای عالی تأکید کردند که کمیسیون مربوطه باید در هر ماه یک جلسه برای ارزیابی آثار علمی دایر نمایند.

بیشتر

اعلان کاریابی

بیشتر