اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر عمومی هماهنگی مرکزی - آمریت هماهنگی
عنوان وظیفه : مدیر عمومی هماهنگی مرکزی - آمریت هماهنگی وزارت/اداره : اداره عالی لوی لوی څارنوالی بخش : مقام اداره عالی لوی څارنوالی – ریاست تحریرات و دارالانشاء بست : ۴ تعداد : ۱ موقعیت :...
Dec 23, 2018 Dec 29, 2018
آمریت هماهنگی - ریاست تحریرات و دارالانشاء
عنوان وظیفه : آمریت هماهنگی - ریاست تحریرات و دارالانشاء وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مقام اداره عالی لوی څارنوالی- ریاست تحریرات و دارالانشاء بست : 3 تعداد : 1 موقعیت :...
Dec 23, 2018 Dec 29, 2018
آمریت اداری – ریاست څارنوالی استیناف ولایات (۱۲) بست
عنوان وظیفه : آمریت اداری – ریاست څارنوالی استیناف ولایات آمریت اداری ولایت ارزگان آمریت اداری ولایت هلمند آمریت اداری ولایت زابل آمریت اداری ولایت کندهار آمریت اداری ولایت ننګرهار آمریت اداری...
Dec 17, 2018 Dec 26, 2018
اعلان مجدد مدیر عمومی ویب سایت-آمریت ارتباط عامه
عنوان وظیفه : مدیر عمومی ویب سایت-آمریت ارتباط عامه وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مرستیالی مالی و اداری-ریاست اطلاعات و ارتباط عامه بست :۴ تعداد :۱ تاریخ ختم اعلان : ۲...
Dec 17, 2018 Dec 23, 2018
مفتشین ولایتی
عنوان وظیفه: مفتشین ولایتی وزارت یا اداره: لوی څارنوالی موقعیت: کابل بخش : ریاست تفتش داخلی بست: ( 4) 1 بست تاریخ ختم اعلان: ۲۰ میزان گزارش دهی به: امر تفتش مالی و اداری گزارش گیری از: ندارد کود:...
Oct 02, 2018 Oct 12, 2018
مدیر عمومی هماهنگی مرکزی- آمریت هماهنگی
عنوان وظیفه : مدیر عمومی هماهنگی مرکزی- آمریت هماهنگی وزارت/اداره : اداره عالی لوی لوی څارنوالی بخش : مقام اداره عالی لوی څارنوالی–ریاست تحریرات و دارالانشاء بست : ۴ تعداد : ۱ تاریخ ختم اعلان:...
Oct 02, 2018 Oct 12, 2018
مدیریت عمومی عرایض-آمریت تحریرات و پیگیری اسناد
عنوان وظیفه : مدیریت عمومی عرایض-آمریت تحریرات و پیگیری اسناد وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مقام اداره عالی لوی څارنوالی - ریاست تحریرات و دارالانشاء بست : ۴ تعداد : ۱ تاریخ ختم...
Oct 02, 2018 Oct 12, 2018
مدیریت عمومی تنظیم اسناد - آمریت تحریرات و پیگیری اسناد
عنوان وظیفه : مدیریت عمومی تنظیم اسناد - آمریت تحریرات و پیگیری اسناد وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مقام اداره عالی لوی څارنوالی - ریاست تحریرات و دارالانشاء بست : ۴ تعداد : ۱ تاریخ...
Oct 02, 2018 Oct 12, 2018
مدیریت عمومی تشریفات-آمریت خدمات
عنوان وظیفه : مدیریت عمومی تشریفات-آمریت خدمات وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی واداری - ریاست خدمات بست : 4 تعداد : 1 تاریخ ختم اعلان: ۲۰...
Oct 02, 2018 Oct 12, 2018
مدیریت عمومی ترفیع و تقاعد-ریاست استخدام و سوانح
عنوان وظیفه : مدیریت عمومی ترفیع و تقاعد-ریاست استخدام و سوانح وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی واداری - ریاست عمومی منابع بشری بست : ۴ تعداد : ۱ تاریخ...
Oct 02, 2018 Oct 12, 2018
صفحه 1 از 3
قبل123بعد