مفتشین ولایتی

عنوان وظیفه:              مفتشین ولایتی

وزارت یا اداره             لوی څارنوالی

موقعیت:                        کابل

بخش :                     ریاست تفتش داخلی

بست: ( 4)                1 بست

تاریخ ختم اعلان:        ۲۰ میزان

گزارش دهی به:         امر تفتش مالی و اداری

گزارش گیری از:        ندارد

کود: 

...........................................................................................................................................................

هدف وظیفه:تفتیش و بررسی اسناد مالی واداری در روشنائی قوانین ،مقررات و طرزالعمل های امور مالی و اداری به منظور جلوگیری از تخلفات ،تخطی ها و سو ًاستفاده از دارائی عامه در واحد های مربوطه در ولایات  .

............................................................................................................................................................

مسئولیت های وظیفوی :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان کاری ریاست جهت دست یابی به هدف.

 2. تفتیش وبررسی امورمالی واداری ریاست های مربوط اداره جهت تطبیق پالیسی ها و اهداف کاری اداره.

 3. ارجاع هدایات اخذ شده به مراجع  تفتیش شده  به منظور پیشرفت امورکاری و تطبیق پالیسی ها و اهداف  .

 4. تعقيب پيشنهادات اصلاحي كه درگزارش هيأت تفتيش اداره كنترول وتفتيش ج.ا.ا انعكاس ميابد جهت تطبیق پالیسی واهداف کاری اداره لوی څارنوالی.

 5. ترتیب گزارشات ازاجراآت کاری مراجع تفتيش شده و ارائه آن ریس تفتیش داخلی غرض اخذ هدایت.

 6. بررسی و حصول اطمینان از امورات مالی ،مصارف ،کمک های خارجی و انعقاد قرار داد ها ی اداره ،دوسیه ها وسائر اسناد توسط مفتشین به منظور اجرات قانونی و جلوگیری از تخلفات .

 7. نهائی ساختن و ابراز نظر در مورد گزارشات مرتب شده از پروسه تقتیش و ارائه ان به مقام ضم نظریات و پیشنهادات در رابطه به نحوه پدیده های منفی و نواقص شیوه ها ی اجرات مالی در داخل اداره به منظور تنظیم و بهبود امور جهت اجرات بعدی .

 8. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت/اداره ،

سپرده میشود.

.......................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

  -1حداقل درجه تحصیل:

 1. (فوق بکلوریا به تحصیلات بالاترارجحیت داده میشود )

-2تجارب لازمه:

 • مد ت یکسال مرتبط به وظیفه .

3مهارت های دیگر: ( کورس های کوتاه مدت، اموزش های داخل خدمت وغیره)

.3مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • بلدیت کامل به یکی از لسان های رسمی کشور.

 • .استفاده ازپروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند.