آمریت اداری – ریاست څارنوالی استیناف ولایات (۱۲) بست

عنوان وظیفه     : آمریت اداری – ریاست څارنوالی استیناف ولایات

 1. آمریت اداری ولایت ارزگان
 2. آمریت اداری ولایت هلمند
 3. آمریت اداری ولایت  زابل
 4. آمریت اداری ولایت کندهار
 5. آمریت اداری ولایت ننګرهار
 6. آمریت اداری ولایت خوست
 7. آمریت اداری ولایت وردک
 8. آمریت اداری ولایت پکتیا
 9. آمریت اداری ولایت پکتیکا
 10. آمریت اداری ولایت نورستان
 11. آمریت اداری ولایت بادغیس
 12. آمریت اداری ولایت بدخشان

وزارت/اداره     :  عالی لوی څارنوالی

بخش               :  ریاست څارنوالی استیناف ولایات

بست               :  3

تعداد               :   یک بست در هر ولایت

تاریخ ختم اعلان:        ۲ جدی

موقعیت           :  ولایات مربوطه

گزارش دهی به : رئیس څارنوالی استیناف ولایت مربوطه

گزارشگیری از : مدیریت های اداری ، محاسبه و احصائیه وثبت قضایا

کود نمبر          :

................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف: مدیریت و نظارت  از امور مالی ، خدماتی ، اداری ، پاسخگوئی به اسناد واسله وفراهم آوری تسهیلات اداری و دفتر داری تمام بخش های ریاست څارنوالی ولایت مربوطه.

....................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان های کاری بخش مربوطه بطور ماهانه ، ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان های عموی جهت رسید به اهداف اداری .

 2. مراقبت از تطبیق پالیسی ها و پلان بمنظور تحقق اهداف و برنامه های بخش مربوطه.

 3. مدیریت امور اداری و ارائه پیشنهادات بمنظور تهیه وتدارک تسهیلات اداری و دفتر داری( قرطاسیه ،وسایل و لوازم ) مورد ضرورت شعبات ذیربط .

 4. حصول اطمینان از تکثیر فیصله ها ،هدایات و احکام مقامات ذیصلاح به بخش های مربوطه و دریافت باالمقابل نتایج کارکرد آنها وارجاه آن به مراجع ذیدخل به منظور آگاهی و اجرای بهتر امور .

 5. پاسخگوئی به اسناد واسله ،کنترول از تحریر مکاتیب ،استعلام ها و پیشنهادات عنوانی مراجع مربوطه جهت اجراات بعدی .

 6. مدیریت وکنترول از تنظیم سیستم فایلنگ دفتر به منظور حفظ ومراقبت اسناد و بدستر قرار دادن به موقع آن به مقام ریاست .

 7. ارائه معلومات از چگونگی عرایض مراجعین و اجراات انجام شده در زمینه غرض اجراات لازمه بعدی به مراجع مربوطه .

 8. حصول گزارشات از اجراات کاری تمام بخش های ریاست څارنوالی ولایت ؛ تنظم ، توحید و ارسال آن به مراجع مربوطه غرض اجراات بعدی .

 9. کنترول از سنجش دقیق نیازمندی های سالانه بودجوی و جنسی بخش های مربوطه به منظور طرج بودجه مورد ضرورت و ارسال آن به مرکز غرض اجراات بعدی .

 10. نظارت و کنترول از امور محاسبه و اجرای بموقع معاشات ،امتیازات کادری ، اضافه کاری وحوالجات و مصارف تمام بخش ها ( اداری ، مسلکی ، نظامی ،امنیت داخلی وخارجی ) در مطابق با قوانین وبودجه منظور شده ادارات ولایت مربوطه .

 11. مدیریت امور ترتیب راپور های مصارف بودجوی تمام بخش های ریاست څارنوالی ولایت مربوطه و ارسال آن به مرکز.

 12. کنترول از جمع آوری معلومات و احصائیه های دقیق ثبت شده قضایا در ولایات و ولسوالی ها و ارجاه آن به مراجع مربوطه .

 13. فراهم آوری تسهیلات در عرصه های تکنالوژی معلوماتی ، ترانسپورت و حفظ ومراقبت ساختمان ها ،وسایل ،تجهیزات ووسایط نقلیه تمام بخش های ( اداری ،مسلکی ، نظامی ،امنیت داخلی وخارجی ) څارنوالی ولایت مربوطه جهت عرضه خدمات بهتر و جلوگیری از سکتگی در امور یومیه .

 14. نیاز سنجی بمنظور تثبیت نیازمندی های آموزشی بخش های اداری ،مسلکی و نظامی و معرفی آن به سمینار ها و ورکشاپ های ارتقای ظرفیت .

 15. کنترول از حاضر یومیه کارکنان ملکی ،مسلکی ونظامی ریاست څارنوالی ولایت مربوطه وقید نمودن تمام اجناس ووسایل بخش مربوطه در جمع آن ها .

 16. تأمین ارتباط با مسؤلان بخش های داخلی ریاست څارنوالی استیناف ولایت وسایر ادارات لوی څارنوالی بمنظور اجراات مؤثر وبهتر.

 17. مدیریت نظارت و ارزیابی اجراات کاری بخش های تحت اثر برنامه ریزی بمنظور ارتقای ظرفیت کاری آنها .

 18. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم بوی تفویض میگردد .

 19. تهیه و ارائه گزارش ماهوار ،ربعوار وسالانه عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها بمنظور مطلع ساختن مقامات ذیصلاح از پیشرفت ودست آورد های بخش مربوطه .

..................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات رسمی تعلیمی داخل و یا خارج کشور به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود

 1. تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)

 • داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه

 1. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره

 • آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل) و لسان انگلیسی

 • توانائی در پلانگذاری، کنترول و سازماندهی امور یومیه

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند.