اعلان مجدد مدیر عمومی ویب سایت-آمریت ارتباط عامه

عنوان وظیفه     : مدیر عمومی ویب سایت-آمریت ارتباط عامه

وزارت/اداره   :  اداره عالی لوی څارنوالی

بخش               : مرستیالی مالی و اداری-ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

بست              :۴

تعداد               :۱

تاریخ ختم اعلان    : ۲ جدی

موقعیت           : کابل(اداره عالی لوی څارنوالی)

گزارش دهی به : آمر ارتباط عامه

گزارشگیری از:عضو ویب سایت

کود نمبر          :

............................................................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف:مدیریت و کنترول از امور مربوطه به سیستم مراسلات الکترونیکی، راه انداز نظرسنجی ها و نشر اخبار، گزاشات، عکس ها فلم ها، اطلاعیه ها، پیام ها و اعلامیه ها از طریق سایت و صفحات اجتماعی مجازی اداره به منظور رساندن اهداف و آگاهی دهی عامه.

............................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.
 2. تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.
 3. ارائه مشوره های مفید و مسلکی جهت حل مشکلات وظیفوی بخش مربوطه.
 4. سازماندهی امور غرض رساندن اهداف، پیام ها، و آگاهی دهی عامه از چگونگی برنامه های انکشافی و کارکرد های توسعه ئی اداره با استفاده از نشر معلومات جمع آوری شده از طریق ویب سایت و صفحات اجتماعی مجازی اداره  به منظور آگاهی عامه از کارکرد های اداره عالی لوی حارنوالی.
 5. کنترول از  اخذ اخبار، گزارش ها، عکس ها، فلم ها، مضامین حقوقی، شرعی، جزائی، قانونی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مطالب قابل نشر از آمریت نشرات و نشر آن از طریق ویب سایت  و سایر صفحات اجتماعی مجازی اداره.
 6. مدیریت امور دریافت شکایات مراجعین و کارکنان اداره از کارکرد های شعبات اداره  از طریق صفحات  اجتماعی مجازی و ارجاع آن به مراجع مربوطه غرض رسیده گی به شکایات آنها.
 7. کنترول و سهمگیری در نشر الکترونیکی مضامین، پیام ها، گزارشات، اطلاعیه ها، اعلامیه های تبلیغاتی و نشست های اداره از طریق سایت و صفحات اجتماعی مجازی .
 8. تنظیم مراسلات الکترونیکی اداره  با وزارت خانه ها، ادارات مستقل، سازمان های ملی و بین المللی به منظور اجراأت بهتر و سریع.
 9. براه اندازی نظر پرسی ها، دریافت نتایج آن  غرض  سنجش میزان رضایت مردم از کارکرد های اداره در راستای تحقق عدایت در کشور.
 10. مراقبت از تأمین امنیت ویب سایت و ارائه طرح های مناسب به منظور انکشاف معیاری ویب سایت اداره از نظر محتویات و خصوصیات صفحه به منظور دسترسی بهتر مردم و آگاهی دهی مؤثر از فعالیت های اداره.
 11. مدیریت، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراأت کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.
 12. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی سپرده میشود.
 13. تهیه و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده بطورماهوار، ربعوار و سالانه به مراجع مربوط. 

............................................................................................................................................................

 

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در مواد (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات رسمی تعلیمی داخل و یا خارج کشور به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود
 1. تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن تجربه کاری حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه
 1. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره
 • آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل) و لسان انگلیسی
 • توانائی در کنترول و سازماندهی امور یومیه

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند.