مدیر عمومی هماهنگی مرکزی - آمریت هماهنگی

عنوان وظیفه     : مدیر عمومی هماهنگی مرکزی -  آمریت هماهنگی

وزارت/اداره     : اداره عالی لوی لوی څارنوالی

بخش               : مقام اداره عالی لوی څارنوالی – ریاست تحریرات  و دارالانشاء

بست               :  ۴

تعداد               :  ۱

موقعیت           : کابل(اداره عالی لوی څارنوالی)

گزارش دهی به : آمر هماهنگی

گزارشگیری از : مدیر هماهنگی مرکزی

کود نمبر          :

............................................................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف: کنترول و سازماندهی  به منظور تأمین ارتباط و هماهنگی با ریاست های مرکزی اداره و تکثیر برنامه ها و هدایات مقام اداره.

............................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.
 2. تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.
 3. ارائه مشوره های مفید و مسلکی جهت حل مشکلات وظیفوی بخش مربوطه.
 4. تامین ارتباط  و هماهنگی با مسؤلان بخش های داخلی ریاست تحریرات و دارالانشاء و سایر ادارات مرکزی اداره به منظور تطبیق برنامه ها ، اجراأت مؤثر و بهتر.
 5. کنترول از ترتیب لیست نمرات تیلفون و آدرس های الکترونیکی ریاست های مرکزی غرض تبادل اسناد  و نظریات به طور سریع و بهتر.
 6. برنامه ریزی و ترتیب پلان به منظور ثبت و صدور اسناد تقنینی، فرامین، مصوبات، فیصله ها، احکام و مکاتیب به تمام بخش های مرکزی اداره.
 7. کنترول از پیگیری اسناد ارسال شده و  دریافت نتایج کارکرد های  انجام شده در مورد هدایات مقام اداره  در ریاست های مرکزی.
 8. مراقبت از چگونگی  تطبیق اوامر و هدایات مقام اداره در ریاست های مرکزی جهت تسریع امور و حصول اطمینان از تطبیق آنها.
 9. جمع آوری معلومات در مورد کارکرد های ریاست های مرکزی و ارائه به موقع گزارشات و اسناد واصله آنها در رابطه به  هدایات مقام اداره غرض اطلاع ،اتخاذ تصامیم و اجراأت بعدی.
 10. سازماندهی و هماهنگ نمودن برنامه های، محافل، مجالس مقام اداره و موضوعات مربوطه بخش ها با  ریاست های مرکزی غرض آگاهی آنها و هماهنگی امور.
 11. مدیریت، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراأت کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.
 12. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی سپرده میشود.
 13. ترتیب و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده بطورماهوار، ربعوار و سالانه به مراجع مربوط. 

............................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات رسمی تعلیمی داخل و یا خارج کشور به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود
 1. تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن تجربه کاری حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه
 1. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره
 • آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل) و لسان انگلیسی
 • توانائی در کنترول و سازماندهی امور یومیه

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند.