آمریت هماهنگی - ریاست تحریرات و دارالانشاء

عنوان وظیفه     : آمریت هماهنگی - ریاست تحریرات و دارالانشاء

وزارت/اداره     : اداره عالی لوی څارنوالی

بخش               : مقام اداره عالی لوی څارنوالی- ریاست تحریرات و دارالانشاء

بست               : 3

تعداد               : 1

موقعیت           : کابل(اداره عالی لوی څارنوالی)

گزارش دهی به  : رئیس تحریرات و دارالانشاء 

گزارشگیری از  : مدیریت های عمومی  هماهنگی مرکزی و هماهنگی ولایتی

کود نمبر          :

..............................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف: رهبری، نظارت و سازماندهی امور به منظور تأمین ارتباط و هماهنگی با ریاست های مرکز و ولایتی  اداره به منظور تکثیر برنامه ها و هدایات مقام اداره.

.............................................................................................................

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.
 2. مراقبت از تطبیق پالیسی ها و پلان به منظور تحقق اهداف و برنامه های بخش مربوطه
 3. برنامه ریزی در راستای تامین ارتباط  و هماهنگی با مسؤلان بخش های داخلی ریاست تحریرات و دارالانشاء و تمام بخش های  مرکزی و ولایتی اداره جهت هماهنگ نمودن  برنامه های اداره به منظور  اجراأت مؤثر و بهتر.
 4. نظارت از ترتیب لیست نمرات تیلفون و آدرس های الکترونیکی ریاست های مرکزی غرض تبادل اسناد  و نظریات به طور سریع و بهتر.
 5. نظارت از  ترتیب پلان تدابیری به منظور ثبت و صدور اسناد تقنینی، فرامین، مصوبات، فیصله ها، احکام و مکاتیب به تمام بخش های مرکزی و ولایتی اداره.
 6. مراقبت از پیگیری اسناد ارسال شده و  دریافت نتایج کارکرد های  انجام شده در مورد هدایات مقام اداره  در ریاست های مرکزی و ولایتی اداره.
 7. مراقبت از چگونگی  تطبیق اوامر و هدایات مقام اداره در ریاست های مرکزی جهت تسریع امور و حصول اطمینان از تطبیق آنها.
 8. مدیریت امور جمع آوری معلومات در مورد کارکرد های ریاست های مرکزی  و ولایتی و ارائه به موقع گزارشات و اسناد واصله آنها در رابطه به  هدایات مقام اداره غرض اطلاع ،اتخاذ تصامیم و اجراأت بعدی.
 9. کنترول از هماهنگ نمودن برنامه ها، محافل، مجالس مقام اداره و موضوعات مربوطه بخش ها با  ریاست های مرکزی و ولایتی غرض آگاهی آنها و هماهنگی امور.
 10. زمینه سازی به منظور تامین ارتباط با مسؤلان بخش های داخلی ریاست تحریرات و دارالانشاء  و سایر ادارات لوی څارنوالی به منظور اجراأت مؤثر و بهتر.
 11. مدیریت, نظارت و ارزیابی اجراأت کاری بخش های تحت اثر و برنامه ریزی به منظور ارتقای ظرفیت کاری آنها.
 12. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم به وی تفویض می گردد.
 13. تهیه و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن مقامات ذیصلاح از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش  مربوط.

.....................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات رسمی تعلیمی داخل و یا خارج کشور  به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود.
 1. تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن تجربه کاری حد اقل دوسال مرتبط به وظیفه
 1. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره
 • آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل) و لسان انگلیسی
 • توانائی در پلانگذاری ، کنترول و سازماندهی امور یومیه

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند.