برنامۀ آموزشی،­ برای آموزگاران کودکستان ادارۀ لوی څارنوالی‌ راه اندازی شد

این برنامه از سوی آمریت ارتقای ظرفیت ریاست عمومی انکشاف منابع بشری لوی څارنوالی امروز ‌شنبه، 17 قوس 1397 خورشیدی، در مدیریت کودکستان این اداره واقع دارالامان برگزار شد.

کامله سعادت آریوبی مدیر کودکستان گفت که این برنامۀ آموزشی برای ارتقای ظرفیت آموزگاران در بخش رویۀ نیک با اطفال و تربیه آنان مفید می­باشد. وی همچنان افزود: "کودکستان در تعلیم و تربیه طفل نقش اساسی دارد و پرورش سالم یک طفل و در نهایت در اصلاح جامعه نیز موثر است."

قابل یاد آوری است که در این کودکستان 62 طفل از سوی 12 تن آموزگار آموزش داده می­شود.