شش تن به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه­یی، به گونۀ علنی محاکمه شدند

این شش تن از سوی محکمۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، امروز سه شنبه، 27 قوس سال 1397 خورشیدی، به گونه علنی محاکمه شدند.

در این جلسه قضایی، محمدعالم فرزند محمدعلم، رئیس شرکت میدانوال امرخیل، عبدالغفور فرزند عبدالحمید، آمر محاسبۀ تصدی ملی بس، گل­میر فرزند عبدالصمد، مدیر حواله جات حوزۀ دوم ملی بس، محفوظ­­­­­­ شاه فرزند محبوب­شاه، مدیر حواله­جات حوزۀ سوم ملی بس، محمد­آصف فرزند محمد­افضل، رئیس تصدی نمبر دوم ملی بس و غوث­الدین فرزند پنجی­بای رئیس تصدی نمبر اول ملی بس، مورد محاکمه قرار گرفتند.

هیأت قضایی این جلسه، محمدعالم را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت­های وظیفه­یی، طبق فقرۀ دوم مادۀ 285 و مادۀ 39 قانون جزا، به سه سال حبس تنفیذی و رد 20 میلیون و 197 هزار و 198 افغانی با دو فیصد مالیه، محکوم به مجازات کرد.

بربنیاد فیصلۀ این جلسۀ قضایی، عبدالغفور و گل­میر، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت­های وظیفه­یی، مطابق مادۀ 17 کودجزا و مادۀ 209 قانون اجراآت جزایی، به 2-2 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.

این هیأت قضایی، محفوظ­ شاه را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت­های وظیفه­یی، طبق فقرۀ دوم مادۀ 285 قانون جزا و رعایت مادۀ 17 کودجزا، به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد.

محمد­آصف و غوث­الدین به اتهام سوء استفاده از صلاحیت­های وظیفه­یی، بر اساس فقرۀ اول مادۀ 285 قانون جزا و با رعایت مادۀ 17 کودجزا، هر یک به 12-12 هزار افغانی محکوم به مجازات نقدی شدند.

رئیس این جلسۀ قضایی، هم­چنان به تعقیب عدلی محمدرسول، آمر عمومی عواید ولایت کابل، مبارک­شاه، مدیر عمومی کنترول تصدی ملی بس، غلام­حضرت، رئیس عمومی تصدی ملی بس و مسؤول اجراکنندۀ پروتوکول مذکور در وزارت ترانسپورت و مسؤولان اجراکنندۀ کمیسیون ارزیابی قرارداد­های وزارت مالیه که پروتوکول مذکور را تصدیق و منظور کرده اند، حکم صادر کرد.