لوی څارنوالی برنامۀ آگاهی از قوانین را برای مربیان قطعات خاص پولیس برگزار کرد

این برنامه از سوی ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، برای آموزگاران مراکز تعلیمی قوماندانی عمومی قطعات خاص پولیس وزارت امور داخله، امروز چهارشنبه28 قوس 1397خورشیدی راه اندازی شد. در این برنامه رئیس عمومی څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخالی و خارجی، رئیس څارنوالی مبارزه با جرایم بین‌المللی، رئیس کنترول و مراقبت، رئیس څارنوالی عمومی څارنوالی وزارت امور داخله، رئیس څارنوالی نظارت بر اجراآت کشف، معین ارشد این وزارت، آموزگاران مراکز تعلیمی و برخی دیگر از منسوبان قعطات خاص پولیس حضور داشتند.

برنامۀ یاد شده برای دو روز، به منظور عمل کرد قانونی قطعات خاص پولیس در جریان اجرای عملیات و رعایت حقوق بشری شهروندان کشور راه اندازی شد.

دگرجنرال شمس‌الله احمدزی رئیس عمومی څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در این برنامه گفت که عمل کرد قانونی پولیس در جریان اجرای عملیات بر موثریت عملیات آنان و رعایت حقوق بشری شهروندان تأثیر به سزایی دارد.

آقای احمدزی افزود: "پولیس قانون‌مند هیچگاه اقدام به شکنجه‌ و برخوردهای ظالمانه نمی‌کند؛ زیرا مصونیت از شکنجه در نفس خود، یکی از حقوق بشری افراد است."

وی تأکید کرد که اندک‌ترین لغزش مجریان قانون سبب ضررهای جبران ناپذیری در جامعه می‌شود؛ به این منظور باید همۀ مجریان قانون، خود را با احکام قوانین نافذ در کشور، عیار بسازند. به قول آقای احمدزی، عرق ریختن در میدان تعلیم از ریختاندن خون در میدان محاربه جلوگیری می‌کند؛ بنابر این پولیس باید خود را مطابق قوانین کشور عیار کرده و اجراآت خویش را بر اساس آن به پیش ببرد. وی تأکید کرد، پولیسی که از قوانین آگاهی کامل داشته باشد، هیچ‌گاه عملی را انجام نمی‌دهد که افراد ملکی و بی‌گناه جامعه متضرر شوند.

آقای احمدزی در ادامه گفت: " مکلفیت همۀ ما و شما خدمت‌گزاری به مردم افغانستان است؛ اگر این خدمت‌گزاری بر اساس احکام قانون باشد، زمینۀ زندگی بهتر را برای شهروندان مساعد خواهیم کرد، در غیر آن، مردم به نظام حاکم، بی باور خواهند شد."

وی علاوه کرد که آموزگاران قطعات خاص پولیس نباید به این سیمینار دو روزه اکتفا کنند؛ بلکه در جریان آموزش‌های مسلکی، آموزش قوانین را به عنوان یکی از نکات اساسی، در نظر داشته باشند.

دگر جنرال سید نورالله سادات، رئیس عمومی څارنوالی وزارت امور داخله در این برنامه گفت که اخیراً سطح آگاهی مسلکی و حقوق منسوبان پولیس بلند رفته و به همان میزان سطح جرایم پولیس نیز کاهش یافته است. آقای سادات افزود: " تمام مسؤولان قطعات خاص پولیس در جریان انجام وظیفه و اجراآت شان باید در راستای حفظ سلامت و جان مردم ملکی تلاش کنند." به باور وی با اجراآت قانونی پولیس، رابطه میان دولت و مردم نزدیک‌تر شده و پشتیبانی مردم از نظام نیز تقویت می‌شود.

وی تأکید کرد که در جریان اجرای عملیات باید در جمع آوری اسناد، شواهد و مدارک جرم در محل واقعه توجه بیشتر صورت گیرد؛ زیرا پس از پایان عملیات، امکان جمع‌آوری موارد یاد شده کاهش می‌یابد.

دگر جنرال ابوبکر ربیعی رئیس څارنوالی کشف وزارت امور داخله گفت که کشف یکی از وظایف اساسی پولیس است و این مسأله در قوانین نافذ افغانستان نیز تسجیل شده است. به باور وی برگزاری چنین برنامه‌های آموزشی می‌تواند در راستای کشف و دیگر بخش‌های اجراآت پولیس موثر واقع شده و اجراآت آنان را قانون‌مندتر بسازد.

در همین حال لوی پاسوال اخترمحمد ابراهیمی معین ارشد وزارت امور داخله در این برنامه گفت: "اهداف ما مقدس است و اجراآت ما دفاع از وطن، تنفیذ قانون و تأمین امن و نظم عامه است؛ اگر این اجراآت بر اساس قانون باشد، مقدس‌تر می‌شود." وی با اشاره به نیروهای قطعات خاص پولیس تأکید کرد که هر عملی را که به خاطر دفاع از وطن و شهروندان کشور انجام می‌دهید، باید قانون‌مند باشد. آقای ابراهیمی در ادامه افزود: "در جریان اجرای علمیات باید دو مسألۀ اساسی؛ تطبیق قانون و رعایت حقوق بشر را در نظر داشته باشیم." به گفتۀ وی، هدف نیروی‌های امنیتی افغانستان دفاع از تمامیت ارضی، حقوق و آزادی‌های شهروندان است. وی همچنان علاوه کرد که اقدامات و اجراآت قطعات خاص پولیس، پیش از این نیز قانونی بوده و تا اکنون در این زمینه هیچ شکایتی علیه آنان وجود نداشته است. به باور آقای ابراهیمی نیروهای قطعات خاص پولیس در سراسر کشور با انگیزه، ترکیب و تعهد ملی می‌رزمند؛ باید تمام منسوبان وزارت امور داخله به همین صفات مجهز شوند.