څارنوالی های استیناف

اطلاعیه!

قابل توجه ریاست څارنوالی های مرکز و لایات:

  ریاست اطلاعات و ارتباط عامه جهت انعکاس کارکرد ها و فعالیت های شما؛ در رسانۀ لوی څارنوالی خواهان موارد ذیل میباشد:

1.       زنده گی نامه ((Biographi رییس مربوطه .

2.      کارکرد ها و گزارش کاری  ریاست طی سال 1395 هـ ش.

3.       عکس از جریان اجرای فعالیت ها و جلسات کاری.

از شما خواهشمندیم تا از طریق آرشیف و یا آدرس های الکتریکی که مربوط این ریاست میباشد؛ برای ما فرستاده، ممنون سازید.