ریاست څارنوالی استیناف ولایت نورستان

برنامۀ آگاهی‌دهی از اهداف کارکرد نهادهای عدلی و قضایی در ولایت نورستان راه اندازی شد

این برنامه از سوی ریاست څارنوالی استیناف ولایت نورستان با حضور مسؤولان بلند پایۀ بخش‌های مختلف دولتی، نماینده‌های، ملکی و شورای ولایتی این ولایت، روز سه‌شنبه 24 میزان 1397 خورشیدی برگزار شد.

هدف از راه اندازی این برنامه، آگاهی‌دهی از چگونگی فعالیت و اجراآت نهادهای عدلی و قضایی خوانده شد.

لطف‌الله شاهد رئیس څارنوالی استیناف ولایت نورستان در این برنامه  در مورد تحقق عدالت و تطبیق قانون صحبت کرد. وی افزود: " هدف از فعالیت و کارکرد ارگان‌های عدلی وقضایی به ویژه څارنوالی، پیگیری مظنونان و متهمان و سپردن آنان به پنجۀ قانون در همکاری با نهادهای کشفی و امنیتی است."

آقای شاهد تأکید کرد که هدف از تعقیب، تحقیق و اقامۀ دعوا علیه متهم تأمین امن، نظم، رفاه جامعه و کاهش جرم است.

وی افزود که حارنوالی برای تطبیق شریعت، قانون و تحقق عدالت همواره تلاش کرده و قانون اساسی و کود جزا نیز بر تطبیق شریعت و قانون تأکید می‌کنند.

به باور وی حارنوالی قانون را تطبیق کرده و به عنوان مدعی‌العموم از حقوق شهروندان کشور دفاع می‌کند.

آقای شاهد از مردم خواست تا در راستای تطبیق قانون و تأمین عدالت، نهادهای عدلی و قضایی را همکاری کنند.


دو تن زندانی از زندان ولایت نورستان آزاد شدند

این زندانیان با حضور لطف‌الله شاهد رئیس څارنوالی استیناف ولایت نورستان، حافظ عبدالقیوم والی ولایت، برخی از وکلای شورای ولایتی و مسؤولان زندان ولایت نورستان، روز چهارشنبه بیستم سرطان سال روان خورشیدی، از بند آزاد شدند.

زندانیان یاد شده، بر اساس فرمان شماره یکم ریاست جمهوری کشور، که به مناسبت بیست و ششمین سال‌روز پیروزی جهاد مردم افغانستان صادر شده بود، مورد عفو قرار گرفته و از بند آزاد شدند.


دیدار نظارتی څارنوال- څارنوالی عسکری ولایت نورستان از زندان این ولایت

جاوید عزیز څارنوال- څارنوالی عسکری ولایت نورستان در ترکیب هیأتی از مقامات دولتی این ولایت، روز پنج شنبه 13 جدی از زندان ولایت نورستان دیدن کرد.

این دیدار به منظور نظارت از مواد اعاشه یی توزیع شده برای کارکنان این زندان صورت گرفت. اعضای این هیأت، روند زنده گی معیشتی زندانیان را نیز بررسی کرده و به مسؤولان زندان هدایت دادند تا بر اساس قوانین نافذ در کشور، به مشکلات آنان به موقع رسیده کنند.

 

این در حالی است که بر اساس فرمان شماره 353 مقام ریاست جمهوری کشور که در تاریخ 13 عقرب صادره شده آمده است تا در سطح ولایات و ولسوالی ها، هیأتی تشکیل شود از مواد تدارکاتی و اعاشه یی پولیس نظارت کنند.


سنگ بنای تعمیر څارنوالی استیناف ولایت نورستان گذاشته شد

 برنامه یی که به همین منظور روز دو شنبه 20 سنبله در این ولایت برگزار شد، وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوالی در امور مالی و اداری، عبدالقیوم حافظ والی ولایت نورستان، وکلای شورای ملی، شورای ولایتی و مسوولان امنیتی و محلی این ولایت نیز حضور داشتند.

  تعمیر څارنوالی استیناف ولایت نورستان با هزینۀ مجموعی 44 میلیون و 401 هزار و 325 افغانی در سه منزل، به صورت پخته و اساسی و با تجهیزات کامل، اعمار می شود.

 این تعمیر که مشمول چهار دیواری نیز است از بودجۀ انکشافی-اختیاری در مدت 18 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

این در حالی است که رهبری لوی څارنوالی مصمم به ایجاد فضای بهتر کاری، برای کارکنان این اداره هستند که به باور آنان این مسأله در تأمین عدالت و حاکمیت قانون مؤثر است.

قابل یاد آوری است که پیش از این سنگ تهداب تعمیر څارنوالی های استیناف ولایت های کاپیسا و لغمان نیز گذاشته شده بود.