ریاست څارنوالی استیناف ولایت پکتیا

زندگی نامه مختصر الحاج څارنمل سیدعنبر "پاچا" رییس څارنوالی استیناف ولایت پکتیا

 الحاج څارنمل سیدعنبر" پاچا "

 سیدعنبر" پاچا " (به انگلیسي Said Anber Pacha ) رئیس څارنوالی استیناف ولایت پکتیا

پیشینه

 الحاج څارنمل سید عنبر " پاچا " هاشمي سادات ولد سیدجلال بتاریخ (۱۳۳۵)ه ش در یک خانواده متدین و روحانی در قریه نوړه ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان تولد گردیده است.

تحصیلات

 تعلیمات ابتدایی را در مکتب دهاتی دولت شاه و  مکتب ابتدائیه شمسه خیل ولسوالی علیشنگ تکمیل نموده و تعلیمات ثانوی را در مدرسه عالی امام ابوحنیفه (رح) واقع ولسوالی بگرامی ولایت کابل درسال (۱۳۵۴)ه ش به پایان رسانده بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال (۱۳۵۵)ه ش شامل پوهنځی شرعیات پوهنتون کابـــــل گردیــــد و تحصــــیلات عالــــی خویش را در سال (۱۳۵۸)ه ش تکمیل نموده است.

وظایف

الحاج څارنمل سید عنبر " پاچا "

 بعداز فتح  و پیروزی مجاهدین افغان و ازادی مکمل افغانستان درسال (۱۳۷۱)ه ش بنا بر پیشنهاد شورای مجاهدین لغمان بصفت څارنوال ابتدایه شهری مرکز څارنوالی مرافعه ولایت لغمان تقرر حاصل کرد به آمدن رژیم طالبان الی اخیر سال (۱۳۷۵) ه ش داخل خدمت بوده بنا بر مشکلات آنوقت وظیفه را ترک و الی سال (۱۳۸۰) مهاجر بود. پس از سقوط رژیم طالبان در اخیر سال (۱۳۸۰)ه ش نظر به تقاضا و پیشنهاد مکرر شورای عالی مجاهدین لغمان طی حکم مقام ریاست دولت موقت اسلامي افغانستان بحیث رئیس څارنوالی مرافعه ولایت لغمان مقرر شد.

 از آن تاریخ الی (۱۳۹۵/۹/۱۱)ه ش بصفت رئیس څارنوالی استیناف ولایت لغمان در خدمت مردم متدین و مجاهد پرور ولایت لغمان مصروف خدمت بوده است.

در این اواخر بنا بر لزوم دید و پیشنهاد مقام عالی محترم لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان طی حکم شماره (۱۳۹۵.۱۰.۳۰/۳۶۲۶)ریاست جمهوری اسلامي افغانستان از ولایت لغمان تبدیل و بحیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت پکتیا در   بست اول ایفای وظیفه میکند.

کنفراس ها

در چهار کنفرانس سالانه سرتاسری څارنوالان کشور و همچنان در کنفرانس عدالت ، حکومتداری خوب وانکشاف پایدار هم اشتراک نموده است.

سفرها

آقای څارنمل سیدعنبر پاچا به کشورهای سعودی عربستان و پاکستان سفرهای متعددی داشته است .


څارنوالان ولسوالی های میرزکی و جانیخیل ولایت پکتیا معرفی شدند

ریاست څارنوالی استیناف ولایت پکتیا دو تن څارنوال را برای څارنوالی های ابتداییۀ ولسوالی های میرزکی و جانیخیل در تاریخ ۱۰ جدی سال روان خورشیدی معرفی کرد.

صفت خان عابد به حیث څارنوال ابتداییۀ ولسوالی میرزکی و واحدالله به حیث څارنوال ابتداییۀ ولسوالی جانیخیل از سوی این ریاست معرفی شدند.

در برنامه که به همین منظور به راه انداخته شده بود، سید عنبر پاچا رئیس څارنوالی استیناف ولایت پکتیا با اشاره به څارنوالانی که تازه تعیین شده بودند گفت که در راستای حل مشکلات مردم تلاش کنید د و در کنار آن همیشه در جای که مسؤول هستید حضور داشته باشید.

نامبرده تأکید کرد که با تعیین این څارنوالان مشکلات عدلی ولسوالی های دور افتاده ولایت پکتیا حل خواهد شد.

 

در همین حال رئیس څارنوالی استیناف ولایت پکتیا از تصمیم مقام رهبری لوی څارنوالی به خاطر توظیف څارنوال و حل مشکلات مردم در نقاط دور دست این ولایت تشکر کرد.


یک تن بانو در ولایت پکتیا از بند آزاد شد

این زن زندانی، با حضور رییس څارنوالی استیناف ولایت پکتیا و دیگر اعضای کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخیف در این ولایت از بند آزاد گردید.

وی بر اساس فرمان شماره 110 ریاست جمهوری کشور که به منظور استرداد استقلال افغانستان در تاریخ 28 اسد سال روان خورشیدی، مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود از از بند آزا شده است.


جلسۀ اداری ریاست څارنوالی استیناف ولایت پکتیا برگزار شد

این جلسه با حضور څارنمل سیدعنبر پاچا رییس څارنوالی استیناف و دیگر کارکنان این ریاست روز دو شنبه یکم میزان سال روان خورشیدی براه اندازی شد.

در این جلسه روی مبارزه جدی با فساد و رسیدگی به دوسیه در کمترین زمان ممکن بحث و تبادل نظر شد. همچنان اشتراک کنندگان این نشست در مورد مراعات کردن هرچه بیشتر اصول اداری از سوی کارکنان نیز تأکید کردند.

توجه به امنیت فزیکی څارنوال از موضوعات دیگر بود که در این نشست در مورد آن بحث صورت گرفت.