ریاست څارنوالی استیناف ولایت تخار

39 تن زندانی در زندان ولایت تخار، مستحق و عفو تخفیف شدند

 این 39 تن بر اساس فرامین شماره 110 و 124 ریاست جمهوری کشور که از سوی کمیتۀ فرامین عفو و تخفیف ولایت تخار در زندان این ولایت، روز چهار شنبه هشتم قوس سال روان خورشیدی تطبیق شد،  مستحق عفو و تخفیف دانسته شدند.

 بر اساس فرمان شماره 110 ریاست جمهوری کشور که به مناسبت استرداد استقلال افغانستان، مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود، 10 تن زندانی از بند آزد شدند و در میعاد حبس 11  تن دیگر تخفیف به عمل آمد.

در همین حال بر اساس فرمان شماره 124 ریاست جمهوری که به مناسب عید سعید اضحی، برای عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود، هفت تن از زندان آزاد شدند و نیز 11 تن زندانی دیگر،  مستحق تخفیف دانسته شدند.


رییس جدید څارنوالی استیناف ولایت تخار به گونۀ رسمی معرفی شد

رییس جدید څارنوالی استیناف ولایت تخار به گونۀ رسمی معرفی شد محمد غوث امیری بنابر لزوم دید رهبری لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان و فرمان رییس جهموری کشور، روز سه شنبه 14 سنبله از سوی داکتر فضل الله مجددی والی ولایت تخار، به عنوان رییس جدید څارنوالی استیناف این ولایت معرفی شد.

در مراسمی که به همین منظور راه اندازی شده بود، اعضای شورای ولایتی، کارکنا ریاست څارنوالی استیناف و دیگر مقامات این ولایت نیز حضور داشتند. فضل الله مجددی والی ولایت تخار در این نشست گفت: "نقش څارنوالان در حکومت داری خوب، تطبیق قانون و تأمین عدالت حیاتی است." وی کارکنان څارنوالی را مدافع اصلی حقوق شهرواندان خوانده افزود که آنان در برابر خلاف کاران و قانون شکنان با جدیت مبارزه می کنند. آقای مجددی برای رییس جدید څارنوالی استیناف ولایت تخار در عرصۀ کاری اش آرزوی موفقیت کرد. وی همچنان بیان داشت که رییس جدید این ریاست باید یک کمیته اختصاصی را تشکیل دهد و پرونده های زندانیان را، به گونۀ دقیق مورد بررسی قرار دهد. در همین حال محمد غوث امری رییس جدید څارنوالی استیناف ولایت تخار به مردم این ولایت وعده سپرد که جلو هرگونه فساد را خواهد گرفت. نامبرده همچنان علاوه کرد که در برابر قضایای خشونت علیه زنان با جدیت برخورد خواهد کرد و رقم این گونه قضایا را به حد اقل خواهد رساند. وی تأکید کرد که پس از این هیچ بیگناهی راهی نظارت خانه و زندان نخواهد شد.


شش تن از توقیف شدگان در ولایت تخار آزاد شدند

 این شش تن که در زندان ولایت تخار در توقیف به سر می بردند، بر بنیاد مادۀ 105 قانون اجراآت جزایی و با توجه به صلاحیت های لوی څارنوای با ضمانت معتبر احضار سر، پنجم اسد سال روان از توقیف آزاد شدند.

این افراد پس از بررسی هیأت نظارتی لوی څارنوالی که در رأس آن وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری قرار داشت، از بند آزاد شدند. بر بنیاد یافته های این هیأت، توقیف احتیاطی بیشتر این افراد، ضروری نبوده است. در همین حال هیأت یاد شده، به څارنوالی ولایت تخار هدایت داد تا دوسیه های این افراد را برای پیگیری قانونی، به محمکه ذیصلاح بفرستد.

این در حالی است کههیأت یاد شده در یک سفر نظارتی، به چند ولایت در شمال کشور سفر کرده بودند.