ریاست څارنوالی استیناف ولایت لوگر

زندگی نامه مختصر رییس څارنوالی استیناف ولایت لوگر

څارنمل عبدالولی خیری

(به انگلیسی: (Abdul Wali Khiri رئیس څارنوالی استیناف ولایت لوگر

پیشینه

څارنمل عبدالولی خیری درسال ۱۳۵۰ هجری شمسی درناحیه اول شهرکابل دریک خانواده متدین وروشنفکرچشم بدنیاکشود،پسرمرحوم عبدالوکیل خیری ازجمله اهل معارف بوده .

تحصیلات

شروع تحصیلات ابتدایی خویشرا ازلیسه امانی آغازودرسال ۱۳۶۷ ازلیسه عالی انصاری کابل فارغ وتحصیلات لیسانس راازپوهنتون کابل ودرسال ۱۳۹۳ ازرشته جزاءوجرم شناسی مقطع ماستری ازپوهنتون کاتب فارغ گردیده است.

وظایف

څارنمل عبدالولی خیری

 ازسال ۱۳۷۳ بدین طرف دربخش های مسلکی اداره لوی څارنوالی ایفای وظیفه نموده وبه درجه کادری څارنمل ارتقاءنموده است ،ودرطول دوره خدمت چندین مرتبه به اخذتقدیرنامه وتحسین نامه نایل گردیده،وفعلاً به حیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت لوګرایفای وظیفه می نماید.

 آثار     

·       کتاب روش های قانونی کشف وتحقیق جرایم درافغانستان به چاپ رسیده .

·       مقاله خشونت درمجله څارنوال به چاپ رسیده .

·       مقاله تحقیق درقوانین جزایی درمجله څارنوال

کنفرانس ها

·       اشتراک درکنفرانس های سرتاسری څارنوالان .

·       اشتراک درسومین گردهمایی سالانه رهبری څارنوالی های اختصاصی منع خشونت علیه زنان .

·       اشتراک درکنفرانس حکومت داری وحاکمیت قانون.   

سفرها

·       عربستان

·       هندوستان

·       ترکیه

·       پاکستان


20 تن زندانی از زندان ولایت لوگر آزاد شدند

در محفلی که به همین منظور در محبس ولایت لوگر برگزار شده بود، څارنمل عبدالولی خیری رییس څارنوالی استیناف ولایت لوگر و اعضای کمیسیون تطبیق کنندۀ فرمان نیز حضور داشتند.

این زندانیان بر اساس فرمان شماره 124 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که در تاریخ هفتم سنبلۀ سال روان خورشیدی  خاطر عید سعید اضحی مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان، صادر شده است از بند آزاد شدند.