ریاست څارنوالی استیناف ولایت میدان وردک

دیدار سیرجنبک مشاور دفتر یونما در امور پولیس از څارنوالی استیناف ولایت میدان وردک

مشاور دفتر یونما در امور پولیس و محمد حسن پیوند دیگر نمایندۀ این دفتر ضمن دیدار از څارنوالی استیناف ولایت میدان وردک، با محمد اقبال بیدار رییس څارنوالی استیناف این ولایت، روز دو شنبه 28 عقرب سال روان خورشیدی، تشکیل جلسه دادند.

در این نشست روی همکاری پولیس با څارنوالی، جلب و احضار متهمان از سوی پولیس مطابق به احکام قانون، عدم موجودیت طب عدلی، کریمینال تخنیک و امنیت فزیکی برای څارنوالان در این ولایت، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در همین حال نماینده های دفتر یونما وعده سپردند که مشکلات موجود در این څارنوالی را به مقامات مربوط می رسانند تا برای حل آن اقدام عملی صورت گیرد.


اعتصاب غذایی زندانیان ولایت میدان وردک پایان یافت

129 تن از زندانیان ولایت میدان وردک در زندان پلچرخی، به دلیل عدم رسیدگی به شکایات و عرایض شان، دست به اعتصاب غذایی زده بودند. این زندانیان پس از انتقال به زندان میدان وردک، به اعتصاب شان پایان دادند.

اعتصاب غذایی زمانی پایان یافت که جندی گل زمانی والی  این ولایت، نماینده ریاست څارنوالی استیناف، ریس څارنوالی عسکری ، نماینده ریاست محکمه استیناف و ریس امنیت ملی ولایت میدان وردک وعده رسیدگی به شکایات آنان را دادند.

این در حالی است 1700 تن که به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان پلچرخی زندانی بودند، به ولایات شان انتقال داده شده اند.


ریاست څارنوالی ولایت میدان وردک با کارکنان موسسۀ (JSSP) آن ولایت تشکیل جلسه دادند

این جلسه تحت ریاست محمد اقبال بیدار رییس څارنوالی استیناف ولایت میدان وردک با حضور مسوولان موسسۀ (JSSP) و دیگر کارکنان ریاست څارنوالی استیناف این ولایت روز یک شنبه 22 اسد سال روان برگزار شد.

در این نشست صبغت الله سیرت نمایندۀ موسسۀ برنامه حمایت سکتور عدلی افغانستان (JSSP) در مورد اهمیت و مؤثریت ثبت قضایا در سیستم "دیتابیس" به کارکنان ریاست څارنوالی استیناف ولایت میدان وردک معلومات ارایه کرد.

در همین حال محمد اقبال بیدار رییس څارنوالی استیناف ولایت میدان وردک از سیستم ثبت قضایا استقبال  کرد و در این راستا وعدۀ همکاری همه جانبه را با کارکنان موسسۀ (JSSP)  کرد.


نشست اعضای کمیسیون تطبیق کنندۀ فرامین عفو و تخفیف در ولایت میدان وردک

این جلسه تحت ریاست څارنمل محمداقبال بیدارریس څارنوالی استیناف ولایت میدان وردک، با اشتراک سمونوال محمد اسلم کوهستانی مدیرمحبس، لومړی بریدمن خیرالدین کارکن ریاست امنیت ملی، محمد لقمان کارکن ریاست امورزنان این ولایت که اعضای کمیتۀ یاد شده نیز می باشند، روز 18 اسد سال روان خورشیدی در ریاست څارنوالی استیناف آن ولایت راه اندازی شد.

اشتراک کنندگان این نشست پیرامون فرامین ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان، بحث و تبادل نظر کردند.

آنان تطبیق این فرامین را مسوولیت قانونی خود دانسته افزودند که باید اعضای این کمیته پس از آگاهی و اطمینان کامل از تمام ابعاد اینچنین فرامین و تشخیص دقیق نوعیت جزا، آن را تطبیق کنند.

اشخاص حاضر در این نشست؛ همچنان علاوه کردند که باید پس از محاسبۀ دقیق دوسیه های مجرمان، اعضای کمیتۀ تطبیق فرامین، با قبول مسوولیت در اجرایی کردن مراحل بعدی آن، اقدام کنند.

آنان تعهد کردند که باید هر عضو کمیتۀ یاد شده در مقابل اجراآت خویش در این راستا، جوابگو باشند.