ریاست څارنوالی استیناف ولایت زابل

دیدار رئیس څارنوالی ولایت زابل از زندان این ولایت

څارنیار گل احمد الکو رئیس څارنوالی ولایت زابل، صدیقه جلالی رئیس امور زنان این ولایت و برخی از څارنوالان روز پنج شنبه 16 قوس سال روان خورشیدی از زندان ولایت زابل دیدن کردند.

هدف از این دیدار بررسی وضعیت معیشتی، کلینیک صحی و شنیدن شکایت های زندانیان، خوانده شد.  به گفتۀ گل احمد الکو رئیس څارنوالی استیناف ولایت زابل، وضعیت معیشتی این زندان قناعت بخش بوده است؛ اما در بخش صحی، زندانیان از نبود داکتر دندان و دوا برای زندانیان معتاد، شکایت داشتند.

آقای الکو برای مسؤولان این زندان هدایت داد تا مشکلات موجود در این زندان حل شده و به شکایت های زندانیان نیز به موقع رسیده‌گی شود.

وی از مسؤولان زندان خواست تا فهرست افرادی که بر اساس فرمان ریاست جمهوری مستحق عفو و تخفیف دانسته شده اند را ترتیب کرده و به څارنولالی استیناف این ولایت بفرستد.


رییس څارنوالی استیناف ولایت زابل از سوی مسوولان دولتی، غیر دولتی و بزرگان اقوام این ولایت تقدیر شد

این برنامه به خاطر قدردانی از کارکرد های صادقانۀ گل احمد الکو رییس څارنوالی استیناف ولایت زابل با حضور مقامات ولایتی، مسوولان شورای ولایتی، قوماندانی امنیه، علما، جامعۀ مدنی و برزگان اقوم این ولایت، روز دو شنبه ششم قوس سال روان خورشیدی در تالار شهرداری ولایت زابل برگزار شد.

رییس شورای ولایتی ولایت زابل به نماینده گی از مردم این ولایت حمایت همه جانبۀ خود را از څارنوالی این ولایت اعلام کرد. وی افزود: " شورای ولایتی در مقابل هرگونۀ موارد غیر قانونی و زورگویی در کنار ریاست څارنوالی خواهد بود."

او از مردم این ولایت نیز خواست که در راستای تأمین عدالت و حاکمیت قانون باید به گونۀ همه جانبه با ریاست څارنوالی استیناف این ولایت همکاری کنند.

موصوف از رییس څارنوالی استیناف این ولایت نیز خواست تا همین گونه با جدیت و قاطعیت به کار و اجراآت خویش در برابر فساد پیشه‌گان، غاصبان، زورمندان و قاچاقچیان مواد مخدرادامه دهد.

در این برنامه برخی دیگر از کارکنان ریاست څارنوالی استیناف ولایت زابل نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.