ریاست څارنوالی استیناف ولایت نیمروز

12 تن زندانی در زندان ولایت نمیروز، مورد عفو و تخفیف قرار گرفتند

این 12 تن پس تطبیق فرمان شماره 124 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که با حضور اعضای کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف ولایت نیمروز صورت گرفت، مورد عفو تخفیف دانسته شدند.

بر اساس این فرمان 10 تن زندانی که مشمول هشت زندانی و دو تن محجوز می شوند از بند آزاد و در میعاد حبس دو تن زندانی دیگر، تخفیف به عمل آمد.

فرمان شماره 124 ریاست جمهوری کشور، به خاطر عید سعیدی اضحی، مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان، صادر شده است.


شورای علمای ولایت نیمروز از ریاست څارنوالی استیناف این ولایت اعلام حمایت کردند

جلسه یی به همین منظور با حضور څارنیار محمد شعیب ثابت رییس څارنوالی استیناف ولایت نیمروز، مولوی فقیر احمد رییس شورای علما، مولوی حزب الله رییس حج و اوقاف این ولایت و دیگر کارکنان این ریاست ها، روز دو شنبه دوم عقرب سال روان خورشیدی در ریاست څارنوالی استیناف ولایت نیمروز برگزار شد.

څارنیار محمد شعیب ثابت نقش علمای کرام را در راستای بلند بردند سطح آگاهی عامه و روشن ساختن اذهان مردم، مهم دانست و افزود که علما می توانند با بیان ارشادات الهی مردم را آگاه سازند تا از ارتکاب جرایم دست بردارند.

آقای ثابت علاوه کرد که ریاست څارنوالی استیناف ولایت نیمروز در امر مبارزه با فساد اداری، مواد مخدر و خشونت علیه زنان، به گونۀ جدی عمل می کند. وی از علمای کرام خواست تا ارگان های عدلی و قضایی را در این راستا همکاری کنند.

 

در همین حال مولوی فقیر احمد رییس شورای علمای این ولایت از کارکرد ریاست څارنوالی استیناف ولایت نیمروز به نیکی یاد کرد. نامبرده گفت که این شورا به گونۀ همه جانبه و همیشگی با څارنوالی استیناف این ولایت همکار خواهد بود.


نخستین جلسۀ هماهنگی څارنوالی استیناف ولایت نمیروز با دیگر ارگان های عدلی و قضایی این ولایت برگزار شد

این جلسه تحت ریاست څارنیار محمد شعیب ثابت رییس څارنوالی استیناف ولایت نیمروز، با حضور عزیزالله بصیری رییس عدلیه، عبدالخلیل عزیزی مسوول دفتر انجمن مستقل وکلای مدافع، فروزان لطیفی آمر مساعدت های حقوقی، وکلای مدافع و دیگر کارکنان ریاست څارنوالی استیناف آن ولایت روز یک شنبه پنجم سنبله راه اندازی شد.

هدف از برگزای این جلسه، هماهنگی څارنوالی استیناف با سایر نهاد های اجتماعی و حقوقی این ولایت، به خاطر رعایت حقوق منظونان، شفاف سازی اجراآت څارنوالان، حمایت از حقوق بشر و مبارزه جدی با فساد اداری خوانده شد.

اشتراک کنندگان این نشست بر نقش مهم وکلای مدافع  در مرحلۀ تحقیق، تعقیب و جریان برگزاری محاکم تأکید کردند.

افزون بر آن از ایجاد هماهنگی میان وکلای مدافع و څارنوالان، مشکلات و چالش های وکلای مدافع در راستای پیشبرد کاری شان با ارگان های عدلی و قضایی نیز صحبت شد.

آنان تأکید کردند که باید وکلای مدافع در همکاری با څارنوالان به صورت درست به قضایا رسیدگی کنند.

اعضای این جلسه به این فیصله رسیدند که باید قضایای جزایی مطابق مادۀ 128 قانون اساسی، مادۀ 213 قانون اجراآت جزایی و مادۀ یازدهم قانون تشکیل  و صلاحیت قوۀ قضاییه علنی برگزار شود.

 

همچنان مطابق مادۀ 207 قانون اجراآت جزایی، طرفین قضیه پنج روز قبل از برگزاری محکمه باخبر شوند و نیز در تمام قضایای جزایی، وکیل مدافع برای شان تعیین شود.


گزارش کاری ریاست حارنوالی استیناف از زمان تبدیلی و تقرر محترم محمد شعیب ثابت در حارنوالی استیناف ولایت نیمروز از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ الی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

حارنیار محمد شعیب ثابت فرزند محمد اسحق به اساس لزوم دید وپیشنهاد جلالتماب محترم محمد فرید حمیدی لوی حارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان و منظوری مقام ریاست جمهوری از ولایت پکتیا به حیث رئیس حارنوالی استیناف ولایت نیمروز تبدیل و تقرر حاصل نمود بتاریخ  /   /۱۳۹۵  عازم ولایت نیمروز شده که طی مراسم برزگ که از طرف وکلای پارلمان جوانان نیمروز بر گزارشده بود جلالتماب محترم وزیر صاحب ترانسپورت- محترم انجینیر محمد سمیع والی ولایت نیمروز- محترم محمد نادر بلوچ سناتور مردم نیمروز- ریس و اعضای محترم شورای ولایتی نیمروز روسای دوایر ملکی و نظامی- قوماندان محترم امنیه- ریس محترم امنیت ملی- علما کرام- روحانیون- اصحاب رسانه ها- جامعه مدنی... اشتراک داشته که حارنیار محمد شعیب ثابت به حیث حارنوال استیناف ولایت نیمروز معرفی و متعاقباْ دفتر کار اش را معرفی نمودند.

درمدت(51) روز حارنیار محمد شعیب ثابت طور ذیل اجراات نموده و دست آورد داشته است:

1.   به تمام بخش های حارنوالی استیناف هدایت داده شده تا گزارش اجراات کاری یکماه شانرا ترتیب- پیشنهادات و مشکلات شانرا به جلسه هفته وار حارنوالی  مطرح نمایند که در جلسه هفته وار مشکلات شنیده و پیشنهادات اخذ گردیده و در رابطه به مشکلات همرای ادارات چون مدیریت جنایی قوماندانی محترم امنیه- مدیریت ترافیک- ریاست محترم صحت عامه- مدیریت محترم محبس- مرکز محرم تربیب اطفال- ریاست محترم محاکم و سایر ادارات ذیربط جلسات جداگانه دایر و روی موضوعات مهم بحث صورت گرفته و حل مشکل شد.

2.  هفته یکبار جلسات اداری همرای آمرین شعبات تنظیم و دایرشده و روی موضوعات مهم و مشکلات داخلی اداره بحث صورت  گرفته و راه های قانونی را مشترکا جستجو نموده و این جلسات هفته یکبار ادامه دارد.

3.   هر دو هفته بکبار جلسه اداری همرای تمام پرسونل حارنوالی برگزار شده که روی موضوعات اداری و مسلکی بحث میشود و پیشنهادات و انتقادات اخذ شده و  میگردد.

4.   ماه یکبار همرای حارنوالان ولسوالی ها در دفترریاست حارنوالی استیناف جلسه گرفته گزارش کاری اخذ و روی موضوعات مهم اداری و مسلکی بحث شده و مشکلات شان استماع شده و جلسات دوامدار ادامه دارد.

5.    جلسه اختصاصی همرای حارنوالان منع خشونت هرهفته دایره شده و مشکلات شان شنیده و در پرتو قانون حل میشود و حارنوالان منع خشونت مورد تشویق و حمایت بیشتر قرار گرفته و دفتر شان میز و چوکی جدید و یک پایه کمپیوتر و پرنتر توزیع گردیده است.

6.   جلسه انسجام و هماهنگی خانم ها در سطح ولایت نیمروز در ارتباط با جلوگیری خشونت علیه زنان دایر شده که در آن مجموعه از خانم های فعال، تعدادی از اعضای جامعه مدنی نیمروز، خانم های شاغل در ادارات دولتی؛ تعدادی از استادان اناث مکاتب و آمران مکاتب، نماینده حقوق بشر، تعدادی از اعضای موسسات خیریه مرتبط با کار خانم ها و نماینده ریاست امور زنان و شورای ولایتی اشتراک ورزیده بودند تدویر یافت.

در این نشست وضعیت حقوق زنان و مشکلات زنان در جامعه، در ادارات دولتی و غیر دولتی هنگام مراجعه و یا وظیفه در سطح ولایت نیمروز به بررسی گرفته شد و نیز روی دستاورد ها – چالش ها – نیازمندی ها و در عین حال راه حل ها و راهکار های تقلیل خشونت در برابر زنان بحث صورت گرفت و هر کدام بالنوبه نظریات شانرا بیان فرمودند.

که در نتیجه اشتراک کننده گان فیصله نمودند که:؛ تحت چتر حمایت و رهنمود ریاست حارنوالی استیناف ولایت نیمروز با حضور جمعی از اشتراک کننده گان با شورای علماء – شورای مردمی – شوراهای محلی – اداره حج و اوقاف – ریاست اطلاعات و فرهنگ – رادیو تلویزون ملی – ریاست معارف – و شورای ولایتی نیمروز موضوعات مورد نظر از قبیل عوامل، اضرار و زیان های فردی، فامیلی و اجتماعی خشونت در برابر زنان به بحث گرفته شود و از طریق ایشان برای رفع خشونت در برابر زنان سود جسته و ضمن کسب حمایت شان آنها را برای همکاری دعوت نموده و کمپاین های مبارزه با خشونت در برابر زنان به کمک و همکاری شان براه انداخته شود.

7.  حارنوال منع حشونت علیه منحیث نماینده ریاست حارنوالی استیناف در تمام جلسات اداری منع خشونت علیه بریاست معاون مقام ولایت نیمروز که هر ماه یکبار دایر میگردد اشتراک مینماید همچنین در جلسات ریاست امورزنان ولایت نیمروز و جلسات موسسه ندای زن دوامدار اشتراک نموده و گزارش ارایه میشود.

8.  کورس ارتقای ظریف را آغاز و هفته سه روز از ساعت ۸ هشت صبح الی ۹ نه صبح  دایر شده که تاکنون ۱۵ پانزده جلسه تدریس روی موضوعات: ترتیب دوسیه جات(فهرست اوراق- شهرت هیت تحقیق و مظنونین- اطلاعیه یا عریضه- مشاهدات محل واقعه- کروکی محل واقعه- اوراق متفرقه- اوراق متضرر- اوراق متهم) محتویات اوراق دوسیه جات( فهرست- اظهارات متضرر و متهم- تحقیقات- شیوه های تحقیق- استعلام- نحوه ترتیب اتهام نامه) مراحل شکل گیری یک عمل جرمی- عناصر مشتکله جرم( عنصر مادی- عنصر معنوی- عنصر قانونی) شروع به جرم- اتفاق به جرم- شراکت در جرم- نحوه استفاده درست فورمه جات سی گانه حارنوالی- تشریحات و الزامیت کاربرد فورمه جات سی گانه.... همه موارد به استناد مواد قانونی تدریس و معلومات شریک ساخته شده است و به همین منوال ادامه دارد.

9.  به مدیر تکنالوژی معلوماتی هدایت داده شده تا تمام قضایا واصله و ارسالی را در وقت معینه آن ثبت سیستم قضایا نماید و هیچ دوسیه را  در تمام مراحل بدون ثبت ارسال و تسلیم نشود و هکذا تمام قضایای باقی مانده را ثبت سیستم و کتاب های مربوطه نموده همرای موسسه جی اس اس پی همه جانبه همکاری نماید.

10. دفتر کار ریاست حارنوالی استیناف ولایت نیمروز بروی تمام مراجعین از شروع رسمیات الی ختم رسمیات باز بوده و تمام مراجعین بدون کدام معطلی و موجودیت سکرتریت نزد ریس آمده و مشکلات شان را بیان و به حارنوالان مربوطه در پرتو قانون هدایت لازم داده میشود که قبلا سکرتریت وجود داشت و مراجعین همرای رییس بسیار با دشواری و واسطه دیدن میکردند.

11.  اغذ پرانی- بروکراسی- اذیت و آزار مراجعین باعث شده بود که مردم از حارنوالی فاصله بگیرند درجهت کاهش و از بین بردن آن جلسه همرای پرسونل حارنوالی دایر و هداست داده شد تا همرای مراجعین و سایر ادارات روابط و برخورد نیک و حسنه صورت گیرد و روابط خوب و حسنه با شورای محترم ولایتی- شورای محترم علما- نهاد های فرهنگی و مدنی- جامعه مدنی و اصحاب رسانه ها برقرار و جلسه دایر شده است و مردم به حارنوالی نسبت به ماقبل خوشبین و حمایت خود را اعلان نمودند.

12.  حارنوالان تحقیق توصیه و رهنمایی شدند تا در قضایای جنحه عادی که خوف فرار مظنونین و متهمین متصور نباشد به قید ضمانت معتبر الی محاکمه رها شوند.

13.   متحدالمال ها و مصوبات شورای عالی لوی حارنوالی ج-ا-ا که قبلا تکثیر نمیشد فعلا تکثیر و مورد عمل و تطبیق قرار دارد و قضایای جنجه عادی که طرفین به فیصله قناعت داشته باشند در مرحله ابتداییه و استیناف مطابق مصوبات شورای عالی لوی حارنوالی ج-ا-ا  حکم بالای محکومین تطبیق میگردد.

14.  جهت تامین امنیت حارنوالان داخل و اطراف ریاست حارنوالی استیناف ۵ پایه کمره امنیتی نصب شده و تمام رفت و امد قابل دید و ضبط میباشد.

15.  برای ریاست حارنوالی استیناف ولایت نیمروز فیسبوک و صفه انترنتی(nimroz appelatte prosecuticin حارنوالی استیناف نیمروز)ساخته شده که تمام گزارشات وکارکرد های اینریاست به نشر میرسد و یک ایمیل ادرس(saranwali.estinafnemroz@gmail.com) برای اینریاست ساخته شده که تمام گزارش و مکاتیب عاجل مطابق رهنمود مقام عالی لوی حارنوالی از طریق آن به مراجع مربوطه ایمیل میگردد.

16.  نماینده گان ریاست حارنوالی استیناف توظیف شده تا همرای سایر ادارات چون د افغانستان بانک نیمروز در بخش ترویج پول افغانی- امریت محترم تجارت و صنایع در بخش جمع آوری مواد خوراکی بی کیفیت و تاریخ تیرشده- ریاست محترم صحت عامه نیمروز در بخش جمع آوری ادویه جات بی کیفیت و تاریخ گذشته- ریاست محترم امورزنان نیمروز دربخش کاهش و راحل های قانون و حل قضایای فامیلی- همرای موسسه ندای زن نیمروز در بخش استماع مشکلات زنان و راحل های قانونی. و سایر ادارات مانند حقوق بشر و جامعه مدنی و رسانه ها همکاری همه جانبه در پرتو قانون صورت میگیرد.

17.  جلسه هماهنگی با قوماندانی محترم امنیه نیمروز بشمول امریت امنیت و مدیریت جنایی و مدیریت ترافیک گرفته شد که راجع به موضوعات مهم بحث و تصمیم گرفته شد تا تمام قضایا مطابق احکام قانون در ظرف ۲۴ ساعت به حارنوالی مربوط راپور داده  و حداکثر در مدت ۷۲ ساعت قضیه محول حارنوالی گردد و تمام اشیاء  جرمی مرتبط به قضیه ضم دوسیه به حارنوالی مربوطه ارسال شود و از ارسال اشیاء شخصی مانند پول تلفن وغیره که ارتباط به قضیه ندارد خود داری نمایند همچنین در حصه ترتیب اوراق دوسیه دقت نموده کروکی- مشاهدات محل واقعه و فورمه جات به شکل واقعی و واضح ترسیم و اثار وعلایم جرمی را مشخص کرده و اشیاء مادی جرم مانند اسلحه- چاقو و غیره ضم دوسیه نسبتی محول حارنوالی شود هکذا راجع به مشکلات و تامین امنیت حارنوالان توجه بیشتر نهاد های امنیتی خواسته شد.

18.  جلسه هماهنگی هرماه یکبار همرای حارنوالی محترم مبارزه علیه جرایم  امنیت داخلی و خارجی و حارنوالی محترم عسکری دایر و بخاطر بهبود امورات مسلکی و هماهنگی بیشتر در اجراات روی موضوعات مهم برای اولین بار در ولایت نیمروز دایر شده که تا کنون چنین جلساتی دایر نشده بود.

19.  روزها دوشنبه هر هفته به جلسات مقام ولایت اشتراک مینماید.

20.  ماه یکبار به جلسات عدلی و قضایی که در مقر ریاست محترم محکمه استیناف ولایت نیمروز بریاست رییس محکمه محترم استیناف دایر اشتراک و روی موضوعات مهم بحث و راحل های قانون جستجو میشود که از جمله روی ارسال ومرسول دوسیه جات به وقت و زمان قانونی- تمدید توقیف- اهمیت فورمه جات سی گانه الزامیت استفاده در اوراق دوسیه- علنیت جلسات قضایی- حتمی بودن حضور حارنوال و کیل مدافع در جلسات قضایی- تعین وکیل مدافع علی الخصوص در قضایای جنایت... و سایر موضوعات جلسه دایر شده و بشکل دوامدار ادامه دارد.

21.  در مدت زمان(51) روز تابحال 4 بار از نظارت خانه قوماندانی محترم امنیه- مرکز تربیت اطفال- توقیف خانه و محبس نیمروز نظارت بعمل آمده و به مسولین توصیه شد تا از نظارت و توقیف خود سرانه جلوگیر نموده و حارنوالی مربوطه را در جریان قراردهند همچنین مشکلات محبوسین و محجوزین مورد سمع قرار گرفته و به حارنوالی مربوطه هدایت لازم داده شده است.

 

مشکلات و پیشنهادات

1.  مشکل امنیتی حارنوالان و نداشتن اسلحه برای تامین امنیت شان.

2. نبود دیوار های استنادی برای تعمیر حارنوالی استیناف نیمروز.

3. کمبود میز و چوکی در تمام بخش ها مرکز و ولسوالی ها حارنوالی.

4. نبود موتر سواری برای حارنوالان تحقیق که غرض تحقیق میروند و حارنوالان تعقیب که به جلسات قضایی اشتراک میورزند و یک موتر کهنه و پرسوده مربوط ریاست بوده که قابل استفاده نمیباشد.

5.  نبود تعیمر و دفتر کاری در ولسوالی ها برای حارنوالان.

6. نبود موتر سواری برای حارنوالان ولسوالی ها به مرکز ولایت رفته و امد نمایند.

7.   نبود کمپیوتر- پرنتر و دستگاه کاپی در تمام بخش های حارنوالی مرکز وولسوالی ها.

8. نبود محل بود و باش برای حارنوالان مسافر و ریس حارنوالی اسیتناف.

کارکرد محترم حارنیار محمد شعیب ثابت فرزند محمد اسحق بحیث ریس حارنوالی استیناف ولایت نیمروز از تاریخ 11/11/۱۳۹۵ الی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ در ظرف(۶) ورق ترتیب و تقدیم است.