درباره انجمن

معلومات مختصر در مورد انجمن څارنوالان افغانستان

 انجمن څارنوالان افغانستان طی یک نشست عمومی څارنوالان کشور در ماه عقرب سال 1388 در شهر کابل تاسیس گردید. انجمن څارنوالان، با پیروی از اساسات دین مقدس اسلام، قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی و احکام مندرج اساسنامه خود را ملاک عمل قرار می دهد. انجمن څارنوالان افغانستان یک انجمن اجتماعی، مستقل، غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده که څارنوالان کشور را طور داوطلبانه دور هم جمع نموده و به منظور تحقق اهداف مندرج اساسنامه خویش فعالیت می نماید. از بدو ایجاد انجمن تا کنون، نزدیک به 1300 څارنوال از کابل و ولایات افغانستان عضویت انجمن را کسب نموده اند. انجمن څارنوالان افغانستان همچنان در 24 ولایت افغانستان نمایندگی اش را ایجاد کرده است. انجمن څارنوالان افغانستان عضو انجمن بین المللی څارنوالان بوده و در وزارت عدلیه ج.ا.ا منحیث یک نهاد صنفی و مدنی ثبت و راجستر گردیده است. کسب عضویت در انجمن څارنوالان، حق همه څارنوالان افغانستان بوده و هر څارنوال می تواند مطابق شرایط اسسنامه آزادانه درخواست عضویت به انجمن څارنوالان تقدیم نماید.

 

اهداف: انجمن څارنوالان افغانستان در راستای تحقق اهداف ذیل فعالیت می نماید.

1)    دفاع از صلح و تامین حاکمیت قانون در کشور.

2)    دفاع از دموکراسی و عدالت اجتماعی.

3)    مساعد ساختن زمینه ارتقای فهم وسطح آگاهی مسلکی څارنوالان از طریق تدویر سیمینارها و کورس های آموزشی.

4)    فراهم ساختن زمینه تطبیق قانونیت در اداره لوی څارنوالی و جامعه.

5)    ایجاد مناسبات دوستانه و توسعه همکاری دوجانبه و چندین جانبه با سازمان ها و اتحادیه های مماثل در داخل و خارج کشور.

6)    سهم گیری فعال در تطبیق قوانین نافذه کشور و سایر اسناد تقنینی، حقوق بین المللی و تبلیغ حقوقی خاصتا در رابطه به محو فساد اداری، تروریزم، تولید و تورید غیر قانونی، قاچاق و ترافیک مواد مخدر.

7)    حمایت و دفاع از حقوق اعضای انجمن څارنوالان کشور.

8)    تبادله اسناد معلومات، تجارب حقوقی و مسلکی با سازمان های مماثل به منظور حصول پرنسیب های حقوقی مسلکی در عرصه های مختلف.