عضویت انجمن

 

عضویت افتخاری انجمن څارنوالان افغانستان

انجمن څارنوالان افغانستان اعلام میدارد که بعد از این حقوقدانان داخلی و خارجی را به عضویت افتخاری می پذیرد. ماده بیست و هشتم اساسنامه انجمن څارنوالان افغانستان تصریح کرده است که اشخاص حقیقی می توانند عضویت افتخاری انجمن څارنوالان افغانستان را بدست آورند. همچنان، ماده بیست و نهم اساسنامه انجمن در مورد عضویت اتباع خارجی چنین صراحت دارد. "اتباع خارجی نیز می توانند عضویت انجمن را کسب نمایند. آنان باید درخواست خویش را از طریق مراجع ذیربط طی مراحل نمایند". انجمن څارنوالان افغانستان به منظور پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای علاقمندان خویش ایجاد شده و اساسنامه اش را تدوین نموده است. عضویت افتخاری حقوقدانان خارجی در دومین مجمع عمومی انجمن مورد بحث قرار گرفت و همه اعضای مجمع به پذیرش ابتاع خارجی به عضویت افتخاری انجمن رای مثبت دادند. باید تذکر داد که تمام حقوقدانان داخلی و خارجی که خارج از تشکیلات اداره لوی څارنوالی فعالیت می کنند میتوانند عضویت افتخاری انجمن څارنوالان افغانستان را بدست آورند.  

برای کسب عضویت باید فورمه عضویت خانه پری شده و به تایید کمیته پذیرش عضویت انجمن څارنوالان برسد که به تعقیب آن، کارت عضویت انجمن به شخص تقاضا کننده توزیع خواهد شد. هرچند در ماده بیست و نهم اساسنامه انجمن تنها از اتباع خارجی نام برده شده اما بخاطریکه انجمن څارنوالان یک نهاد مسلکی حقوقی است، تنها حقوقدانان خارجی میتوانند عضویت افتخاری انجمن را بدست آورند. آرزو داریم تا با کسب عضویت حقوقدانان خارجی، به اعتبار حقوقی و بین المللی انجمن څارنوالان افغانستان افزوده شود.  

 

شرایط کسب عضویت و محرومیت از عضویت انجمن سارنوالان افغانستان

ماده 21 و 22 اساسنامه انجمن څارنولان، شرایط کسب عضویت و محرومیت از عضویت انجمن را به شکل ذیل تصریح نموده است.

ماده بیست و یکم: هرعضو مسلکی ارگان لوی څارنوالی که سن هژده سالگی را تکمیل نموده و دارای شرایط ذیل باشد به عنوان عضو انجمن پذیرفته می ­شود:

1.    لیسانس و بالاتر از آن از پوهنځی­های حقوق یا شرعیات پوهنتون ­های داخلی یا خارج از کشور.

2.    فارغان مدارس عالی دینی معادل سویه لیسانس.

3.    فارغان پوهنځی جنائی آکادمی پولیس.

4.    درصورتیکه لیسانس نباشد، حداقل مدت ده سال در بخش­های مسلکی څارنوالی ایفای خدمت نموده باشد.

5.    عدم حرمان از حقوق سیاسی و مدنی.

6.    عدم ارتکاب و محکومیت به جرایم جنایی وضد بشری.

7.    متعهد به حفظ منافع ملی، محترم شمردن عنعنات پسندیده مردم، حایز اخلاق حمیده و شهرت نیک.

8.    ارائه درخواست تحریری به مقصد کسب عضویت به انجمن.

 ماده بیست و دوم: هر عضو تحت شرایط آتی از عضویت انجمن محروم می­گردد:

1.    تقدیم درخواست تحریری بصورت داوطلبانه بخاطر عدم ادامه عضویت در انجمن.

2.    تخلف از مواد این اساسنامه.

3.    درصورت عدم پرداخت حق­العضویت بیشتر از سه ماه.


انجمن څارنوالان افغانستان

افغانستان څارنوالانو ټولنه

فورمه عضویت انجمن/ ټولنې غړیتوب فورمه

ملاحظات: