جلسات هیات اجرائیه

گزارش جلسه مورخ 30 سنبله سال 1395

 جلسه ماهانه هیئت رهبری انجمن سارنوالان افغانستان به تاریخ 29 و 30 سنبله سال 1395 در دفتر انجمن، واقع لوی سارنوالی دارالامان دایر گردید. در این جلسه علاوه بر موضوعات دیگر، روی نقش انجمن و شیوه سهم گیری آن در کنفرانس سراسری سارنوالان افغانستان بحث شده و تصامیم ذیل اتخاذ گردید.

1)     سه نفر از اعضای انجمن موظف شدند تا روی مسوده انجمن سارنوالان افغانستان جهت ارائه به کنفرانس سراسری سارنوالان کار نموده و مسوده تهیه شده را در جلسه بعدی هیئت رهبری ارائه کنند.

2)     اعضای کمیته فرهنگی انجمن انتخاب شده و موظف شدند تا به صورت منظم فعالیت های انجمن را از طریق وبسایت، نشریه و سایر وسایل ارتباط جمعی انعکاس دهند.

3)     اعضای کمیته اداری و مالی و کمیته دفاع و حمایت از حقوق سارنوالان نیز انتخاب شده و در مورد اجرای بهتر کارهای شان توصیه های لازم به آنان صورت گرفت.

4)     هیئت رهبری ایجاد یک وبسایت مستقل برای نشر فعالیت های انجمن را تایید نمودند. یکی از اعضای هیئت رهبری موظف گردید تا جزئیات وبسایت انجمن را تهیه و برای اخذ تصمیم نهایی در جلسه بعدی ارائه کند. 

در این جلسه همچنان روی موضوعات متفرقه بحث شده و تصامیم لازم اتخاذ گردید. 

 

گزارش جلسه مورخ 31 اسد سال 1395

 این جلسه در دفتر انجمن سارنوالان افغانستان واقع در دفتر لوی سارنوالی در دارالامان دایر گردید. در این جلسه، بعد از صحبت ابتدائیه رئیس انجمن روی آجندا بحث صورت گرفت و تصامیم ذیل اتخاذ گردید.

1)     برای هماهنگی بیشتر فعالیت های انجمن و ارتباط دوامدار با سارنوالان، در هر ریاست مرکزی لوی سارنوالی یک نفر بحیث نماینده انجمن انتخاب شود. نماینده مذکور، وظیفه خواهد داشت تا هماهنگی های لازم را جهت تهیه و توزیع کارت انجمن در همان ریاست انجام داده، حق العضویت را جمع آوری و از فعالیتها و برنامه های انجمن به سارنوالان همان ریاست معلومات دهد.

2)     کمیته های انجمن تجدید ساختار شده و لایحه وظایف آنان تدوین شود.

3)     ارتباط وسیع تر با انجمن بین المللی سارنوالان ایجاد شده و به طور منظم از فعالیت های انجمن به انجمن بین المللی سارنوالان گزارش داده شود. همچنان اعضای انجمن سهم فعال تری در برنامه های آموزشی انجمن بین المللی داشته باشد.

4)     انجمن سارنوالان در جلسه سالانه سارنوالان افغانستان سهم فعال بگیرد.

5)     برای تکریم از سارنوالان شهید و توجه به خانواده آنان، برنامه قابل اجرا طرح شود. 

 

گزارش جلسه مورخ 22 ثور سال 1395

 این جلسه در دفتر انجمن سارنوالان افغانستان واقع در دفتر لوی سارنوالی در دارالامان دایر گردید. در ابتدا سارنپوه حیات الله حیات رئیس انجمن، در مورد فعالیتهای انجمن به اشتراک کننده گان جلسه گزارش داده و در مورد برنامه های آینده نیز توضیحات لازم را ارائه نمود. در این جلسه روی آجندای مشخص شده بحث صورت گرفت و تصامیم ذیل اتخاذ گردید.

1)     دو نفر از اعضای کمیته رهبری موظف شدند تا اجراآت لازم را در زمینه تجدید جواز انجمن انجام داده و از فعالیت شان در جلسه بعدی کمیته گزارش دهند.

2)     پیشنهاد شد که برنامه های آموزشی انجمن در هماهنگی بیشتر با لوی سارنوالی و ریاست سارنوالی های استیناف در ولایات برگزار شود تا موثریت برنامه ها بیشتر شده و سارنوالان بیشتری از این برنامه ها مستفید شوند.

3)     ارتباط منظم و دوامدار با موسسات خارجی که علاقمند همکاری با انجمن است برقرار شده و در مورد تمویل برنامه های انجمن با آنها صحبت شود.

4)     کمیته ی متشکل از سه نفر ایجاد شد تا به صورت منظم گزارش فعالیت های انجمن را تهیه و در همکاری با ریاست اطلاعات و ارتباط عامه لوی سارنوالی در وبسایت لوی سارنوالی نشر کنند.

5)     در مورد توظیف هیاتی متشکل از مقامات لوی سارنوالی در هماهنگی با انجمن سارنوالان بحث صورت گرفت و لیست ده نفر از سارنوالان برای عضویت در این هیات تهیه شد. این هیات وظیفه خواهد داشت تا در مورد افزایش معاش سارنوالان با وزارت مالیه و کمیته بودیجه پارلمان صحبت کنند.