ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی رسیدگی به تخلفات اطفال

جلسه همآهنگی ریاست عمومی څارنوالی رسیده‌گی به تخلفات اطفال با  مسؤولان امنیتی مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال

این نشست با حضور محمد داود افضلی رئیس عمومی څارنوالی رسیده‌گی به تخلفات اطفال، سباوون کوهستانی قوماندان مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال و برخی از څارنوالان، روز چهارشنبه 15 حمل سال روان خورشیدی در ریاست عمومی څارنوالی رسیده‌گی به تخلفات اطفال، برگزار شد.

در این جلسه، پیرامون برخورد مسلکی مسؤولان امنیتی مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال ولایت کابل با څارنوالان، مراجعه‌ کننده‌گان و محجوزان،  مطابق قوانین نافذ افغانستان بحث شد.

اشتراک کننده‌گان این نشست در مورد ارتقای ظرفیت کارکنان تازه استخدام شدۀ این مرکز و آموزش آنان در راستای برخورد خوب با مراجعه‌ کننده‌گان و متخلفان بحث و تبادل کردند.

ایجاد سهولت برای والدین(وارثان) محجوزان در راستای سپردن مکتوب رهایی اطفال شان به ریاست مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال از موارد مهم دیگر بود که در این نشست بر آن تأکید شد.

سباوون کوهستانی مسؤول جدید امنیتی این مرکز وعده سپرد که مشکلات موجود در این زمینه پس از این حل خواهد شد و مسؤولان نوکریوالی نیز آموزش‌های لازم را فرا خواهند گرفت.

وی همچنان این گونه جلسه‌ها را در راستای همآهنگی و همکاری بیشتر این دو نهاد مهم دانست و بر تداوم آن نیز تأکید کرد.


ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی رسیدگی به تخلفات اطفال عضو شبکه حمایت از اطفال شد

برنامۀ  زیر نام "قانون سرپرستی اطفال" با اشتراک رییس عمومی څـــارنوالی اختصاصی رسیدگی به تخلفات اطفال، رییس محکمه ابتداییۀ رسیدگی به تخلفات اطفال، نمایندگان وزارت های ارشاد حج و اوقاف، صحت عامه و وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین و نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مسوولان شفاخانه‌های ملالی، رابعه بلخی، استقلال و 102 بستر خیرخانه، استاد پوهنځی روانشناسی پوهنتون کابل و مسوولان مؤسسات Save the Children  ، UNAMA، JSSP، CIC، AWEC، YHDO در وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ 9 عقرب سال روان برگزار شد.

در این برنامه،  هما علیزوی رییس محکمه ابتدائیۀ رسیدگی به تخلفات اطفال، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و محمد داود افضلی رییس عمومی څـــارنوالی رسیدگی به تخلفات اطفال به حیث اعضای هیأت رییس و اعضای شبکه حمایت از اطفال (CPAN)،  صحبت کردند.

رییس عمومی څـــارنوالی رسیدگی به تخلفات اطفال از ارایه خدمات مسوولان شفاخانه‌ها و زایشگاه‌ها قدردانی کرده و از حمایت ‌لوی څـــارنوالی از اجراآت قانونی آنان اطمینان داد.

وی همچنان در مورد مکلفیت‌های قانونی لوی څـــارنوالی در تحقیق و تعقیب قضایای جرمی به اشتراک کنندگان این برنامه، توضیحات لازم ارایه کرد.  به گفتۀ وی ایجاد ریاست‌ عمومی څـــارنوالی رسیدگی به تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر که متشکل از ریاست‌های تحقیق، ابتدائیه، استیناف و  تمیز می‌باشد نشانگر توجه لوی څـــارنوالی در حمایت از اطفال و حقوق بشری آنان، می باشد.

تحت سرپرست قرار دادن اطفال متولد در شفاخانه‌های دولتی و خصوصی، اجراآت عملی مسوولان شفاخانه‌ها و چالش‌های تطبیق نشدن قانون سرپرستی اطفال در شفاخانه‌ ها، موردی دیگری بود که در این برنامه مورد بحث قرار گرفت. در این برنامه همچنان تصمیم گرفته شد تا شفاخانه‌ها، توجه مسوولان وزارت صحت را در تطبیق قانون سرپرستی اطفال جلب کنند.  

قابل یاد دهانی است که در این برنامه، مشاور تخنیکی شبکه حمایت از اطفال (CPAN)،  ریاست عمومی څـــارنوالی رسیدگی به تخلفات اطفال، به عنوان عضو جدید این شبکه معرفی شد.

در همین حال، در حاشیه برنامه  راجع به موضوعات مرتبط به حمایت از اطفال با نمایندگان یوناما، مؤسسه اطفال در معرض خطر  و مؤسسۀ صحی و انکشافی برای جوانان، نیز صحبت های جداگانه صورت گرفت.


بازدید سرپرست معاونیت لوی څارنوالی در امورمبارزه باخشونت علیه زنان، رسیدگی به تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر از توقیف خانه و زندان زنان درولایت کابل
هیأتی تحت ریاست څارنیار سینا شنا منصور رییس عمومی څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان و سرپرست این معاونیت، محمد داود افضلی رییس عمومی څارنوالی رسیدگی به تخلفات اطفال، څارنمل شازیه عباسی رییس څارنوالی ابتدائیه مبارزه با خشونت علیه زنان و برخی از څارنوالان روز شنبه 22 میزان سال روان خورشیدی از زندان و توقیف خانۀ زنان در کابل دیدار کردند.

در این دیدار با سرپرست زندان زنان بحث و تبادل نظر شد که وی در رابطه به زندان و توقیف خانۀ زنان در کابل معلومات داد. بر بنیاد گفته های وی 199 تن از زنان در دو بلاک در حبس وتوقیف به سر می برند که از این میان، 94 تن زندانی در بلاک محبوسان و 105 تن دیگر آنان در بلاک توقیفی، نگهداری میشوند. 

این هیأت با مسوولان زندان و توقیف خانۀ زنان در کابل روی چالش های فرا راه مسوولان این زندان نیز بحث و تبادل نظر کردند. 

سرپرست زندان زنان در کابل نبود تعمیر مجهز و اتاق های جداگانه (کوته قلفی) برای نگهداری زندانیان را خطر ناک و از مشکلات عمدۀ فرا راه مسوولان این زندان عنوان کرد. 

در این دیدار در مورد عدم توصل به موقع فیصله های محاکم  نیز بحث شد. همچنان رعایت قوانین، مقررات در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری، ‌امور معیشتی و تربیه یی، زندانیان نیز بررسی گردید.

از سوی دیگر مشکلات محبوسان و متهمان به گونۀ جدا گانه شنیده شده و در رابطه به آن، برای مسوولان این زندان هدایت داده شد. اعضای این هیأت یاد آور شدند که پیشنهاد ها و مشکلات این زندانیان باید به مسوولان ذیربط دیگر نیز رسانیده شود. 


نخستین بازدید رییس عمومی څارنوالی رسیدگی به تخلفات اطفال از مرکز اصلاح و تربیت آنان

هیأتی متشکل از سینا شنا منصور رییس عمومی و سرپرست معاونیت مبارزه با خشونت علیه زن، محمد داوود افضلی رییس عمومی څارنوالی رسیدگی  به تخلفات اطفال، فریده برکی رییس تحقیق – ریاست عمومی څارنوالی رسیدگی به تخلفات اطفال و برخی از څارنوالان از مرکز اصلاح اطفال کابل، روز شنبه اول میزان بازدید کردند.

هیأت یاد شده از بخش های مختلف این مرکز دیدار کرده و با برخی از محجوزان دختر و پسر در مورد مشکلات شان مبنی بر برخورد مسوولان این اداره با آنان صحبت کردند که اکثر آنان از برخورد مسوولان ابراز رضایت کردند.

برخی از محجوزان خواستار ملاقات با اعضای خانواده های شان شده و برخی دیگر آنان خواستند که به ولایت های شان انتقال داده شوند.

در همین حال یک خانم کارکن بخش حقوق اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز خواستار بهبود هرچه بیشتر وضعیت محلات اشخاص تحت حجز در ولایات شد.

در این دیدار پیرامون برگزاری محکمۀ محجوزان نیز بحث و تبادل و نظر شد. استفاده نکردن دست بند (ولچک) و دیگر اشیایی که خطر فرار محجوزان متصور نباشد، در زمان انتقال محجوزان زیر سن 14 سال مورد مهم دیگری بود که بر آن تأکید شد.

اعضای هیأت در مورد محجوزانی که به گونۀ انفرادی به خاطر رهایی به ریاست عمومی څارنوالی رسیدگی به تخلفات اطفال انقال می شوند و پول انتقال آنان از سوی اقارب شان پرداخته می شود نیز بحث کردند.

آنان وعده سپردند که پس از این محجوزانی که به حکم محکمۀ یا به ضمانت رها می شوند را به گونۀ دسته جمعی و با استفاده از امکانات دولتی انتقال خواهند داد.