معاون لوی څارنوال در امور عسکری

زندگينامه څارنپوه دگر جنرال عبدالفـتاح "عزيزی" مرستيال لوي څارنوالی  در امور عسکری

عبدالفتاح "عزیزی" در ماه جوزای سال ۱۳۴۵ در قریه چینکی ولسوالی سیدخیل ولایت پروان متولد شد. تعلیمات ابتدایی را در ولایت پروان به پایان رساند. سپس مشمول لیسۀ خیرخانه شد، و از آنجا در 1362 فارغ شد. در سال 1363 به حیث کارکن څارنوال اختصاصی استخدام شد و تا سال ۱۳۶۵ در بخش های اداری څارنوالی اجرای وظیفه کرد. در سال ۱۳۶۵ شامل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی (بخش شبانه) شده و همزمان به حیث څارنوال تعقیب قضایی و څارنوال اختصاصی وقت استخدام شد. در سال 1369 از پوهنځی حقوق فارغ شد و به عنوان آمر عمومی نظارت برکشف و تحقیق تعیین گردید و تا سقوط کابل توسط رژیم طالبان وظیفه اجرا نمود. باسقوط کابل به صفحات شمال رفته در صف مقاومت به حیث مدیریت عمومی تحقیق کمیته اطلاعات، رئیس تحقیق لویه څارنوالی وظیفه اجرا نمود. باسقوط گروه طالبان به کابل برگشت و به عنوان معاون ریاست تحقیق ریاست عمومی امنیت ملی مشمول وظیفه شد. سپس بنابر پیشنهاد مقام لویه څارنوالی و منظوری حکم ریاست محترم حکومت انتقالی به حیث رئیس عمومی څارنوالی امنیت ملی در بست دگرجنرال مقرر و تا سال 1387 وظیفه اجرا کرد. پس از آن بنابر پیشنهاد لویه څارنوالی و منظوری مقام ریاست جمهوری به حیث معاون لویه څارنوالی در امور نظامی مقرر شد، و تااکنون در همین بست انجام وظیفه می نماید. وی در سال 1383 به رتبۀ بریدجنرال و در سال ۱۳۸۳ به رتبه تورن جنرال و در سال ۱۳۸۵ به رتبه دگرجنرال ترفیع نمود. در جریان وظیفه به مکافات های نقدی، مدال ها، رتبه فوق العاده تقدیر شده و به درجه کادری څارنپوه نایل شده است. ضمناً طی سالهای 1394 و 1395 دوره ماستری را در بخش جزا و جرم شناسی در دانشگاه کاتب فرا گرفته است. سفرهای کاری او به صورت کُل اشتراک در کنفرانس ها به ممالک امریکا،  چین، هندوستان، ایران، ایتالیا، فنلند آلمان انجام شده است. متاهل بوده و دارای پنج فرزند میباشد.

مدیریت عمومی تحریرات نظامی ، ریاست پلان و تحلیل احصاییه جرایم نظامی ، ریاست څارنوالی نظارت عمومی برتطبیق قوانین نظامی ، ریاست څارنوالی نظارت برارگارنهای کشف و تحقیق نظامی ، ریاست څارنوالی تنفیذ احکام نظامی برمحلات سلب آزادی، نظامی ریاست تحقیق جرایم نظامی ، ریاست څارنوالی ستره محکمه نظامی، ریاست کادر وپرسونل، ریاست څارنوالی ابتداییه ولایت کابل، ریاست څارنوالی ابتداییه وزارت امورداخله، ریاست څارنوالی نظامی مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری، ریاست عمومی څارنوالی استیناف نظامی، ریاست څارنوالی های ابتداییه نظامی ۳۴ ولایت، ریاست های څارنوالی استیناف های ۶ زون و آمریت مالی و اداری از بخش های است، که زیرنظر آقای عـــزیزی در لویـــه څارنوالی کـــــارمیــکـــند.


ثبت و بررسی 2815 قضیه در معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری

بر اساس گزارش معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری، در ماه میزان سال 1397 خورشیدی، در سراسر کشور دو هزار و 815 رویداد اتفاق افتاده است که دوهزار و 15 مورد آن جرمی بوده است.

بر بنیاد این گزارش، از مجموع قضایای جرمی، 616 مورد آن قابل تعقیب، یک­هزار و 399 مورد آن تحت کشف و 800 مورد دیگر آن قابل تعقیب نیست.

در این گزارش همچنان آمده است که در پیوند به این قضایا، 171 تن به قتل رسیده و 118 تن دیگر مجروح شده اند.

طبق آمار ارائه شده در این گزارش، بیشترین رویداد­های جرمی در ولایت­های کابل، هلمند، هرات، فاریاب، کندهار و فراه رخ داده است.


معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری، 1386 قضیه را ثبت و بررسی کرده است

بر اساس گزارش معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری، در ماه اسد سال 1397 خورشیدی، در سراسر کشور یک هزار و 386 رویداد جنایی اتفاق افتاده که 166 مورد آن جرمی و 1220 مورد آن جرایم متفرقه بوده است.

بر بنیاد این گزارش، از مجموع قضایا جنایی، 900 مورد آن تحت کار و 375 مورد آن بعد از ترتیب اتهام­نامه و صورت دعوی، محول محکمه ابتدایی شده که 71 قضیه آن فیصله گردیده است.

در این گزارش آمده است که 85 مورد قتل، 33 مورد جرایم ترافیکی و 51 مورد آن را جرایم علیه اموال ( فریب­کاری، جعل و تزویر، رشوه، اخاذی غیر قانونی و اختلاس) شامل می­شوند.

طبق آمار ارائه شده در این گزارش، بابت جرایم نقدی، اختلاس، مواد مخدر و وضع پنجاه  در صد معاش کارکنان عسکری که به جریمۀ نقدی محکوم شده اند، مبلغ دو میلیون و نه صد هزار و 969 افغانی و چهار هزار و 979 دالر امریکایی دریافت و به حساب قطعی دولت تحویل بانک مرکزی گردیده است.


معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری، 4226 قضیه را ثبت و بررسی کرده است

بر اساس گزارش معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری، در ربع سوم سال مالی 1397 خورشیدی، در سراسر کشور چهار هزار و 226 رویداد جنایی اتفاق افتاده است که 520 مورد آن جرمی و یک هزار و 706 مورد آن، جرایم متفرقه بوده است.

بر بنیاد این گزارش، از مجموع قضایای جنایی، 994 مورد آن تحت کار و یک هزار و 18 مورد آن بعد از ترتیب اتهام­نامه و صورت دعوی، محول محکمه ابتدایی شده که در مورد 204 قضیۀ آن فیصله گردیده است.

همچنان بر اساس این گزارش، 121 قضیه به مراجع مربوط مسترد و 114 قضیه نسبت عدم دلایل کافی الزام، حفظ شده است.

در این گزارش آمده است که 188 مورد قتل، 106 مورد جرایم ترافیکی، 52 مورد جرایم سرقت، 22 مورد جرایم اخلاقی، 10 مورد جرایم مواد مخدر و 142 مورد آن را جرایم علیه اموال ( فریب­کاری، جعل و تزویر، رشوه، اخاذی غیر قانونی و اختلاس) شامل می­شوند.

طبق آمار ارائه شده در این گزارش، بابت جرایم نقدی، اختلاس، مواد مخدر و وضع پنجاه  در صد معاش کارکنان عسکری که به جریمۀ نقدی محکوم شده اند، مبلغ 7 میلیون و سه صد و هشتاد هزار و 193 افغانی و هشت هزار و 458 دالر امریکایی دریافت و به حساب قطعی دولت تحویل بانک مرکزی گردیده است.


معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری، 2245 قضیه را ثبت و بررسی کرده است

بر اساس گزارش معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری، در ماه سرطان سال 1397 خورشیدی، در سراسر کشور دو هزار و 245 رویداد اتفاق افتاده که یک­هزار و 557 مورد آن جرمی بوده است.

بر بنیاد این گزارش، از مجموع قضایا جرمی، 490 مورد آن قابل تعقیب، یک­هزارو 67 مورد آن تحت کشف و 678 مورد دیگر آن قابل تعقیب نیست.

در این گزارش آمده است که در پیوند به این قضایا، 136 تن به قتل رسیده و 41 تن دیگر مجروح شده است.

طبق آمار ارائه شده در این گزارش، بیشترین واقعه جرمی در ولایت کابل، ننگرهار، غزنی و زابل رخ داده است.


ثبت و بررسی ۲۶۴۷ قضیه از سوی معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری

بر اساس گزارش معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری، در برج ثور 1397 خورشیدی، در سراسر کشور دو هزارو 647 واقعه رخ داده که از میان آن، یک هزارو 878 مورد آن جرمی بوده است.

بربنیاد این گزارش، از مجموع این قضایا، چهارصدو 89 مورد آن قابل تعقیب، یک هزارو 389 مورد آن تحت کشف و هفت صدو 69 مورد دیگر آن غیر قابل کشف و تعقیب دانسته شده است.

در این گزارش آمده است که در نتیجۀ ثبت و بررسی این قضایا، 144 تن به قتل رسیده و 109 تن دیگر مجروح شده است.

بر بیناد گزارش معاونت لوی څارنوال در امور عسکری، در نتیجۀ این قضایا 48 قبضه سلاح نیز به دست آمده است.

بر بنیاد رده بندی که در این گزارش انجام شده است، قتل در جایگاه نخست، مجروحیت و لت و کوب در رتبۀ دوم و دزدی در درجۀ سوم قرار گرفته اند.


ثبت و بررسی 4413 قضیه از سوی معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری

بر اساس گزارش معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری، در ربع نخست سال مالی 1397 خورشیدی، در سراسر کشور شش هزار و 805 قضیه روی داده که از این میان، چهار هزار و 413 مورد آن جرمی بوده است.

بر بنیاد گزارش این معاونت، از مجموع این قضایا، یک هزار و 534 مورد آن قابل تعقیب، دو هزار و 879 مورد تحت کشف و دو هزار و 392 مورد دیگر، غیر قابل کشف و تحقیق دانسته شده است.

در این گزارش آمده است که در نتیجۀ ثبت و بررسی این قضایا، 338 تن به گونۀ عمدی به قتل رسیده و پنج هزار و 85 تن دیگر در جنگ‌های محاربه‌یی جان‌های شان را از دست داده اند.

بر بنیاد گزارش معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری، از نتیجۀ این قضایا 418 میل سلاح نیز به دست آمده است.

در این گزارش جرایم در مجموع به سه دسته تقسیم شده است که قتل در جایگاه نخست، مجروحیت و لت و کوب در رتبۀ دوم و اختطاف در درجۀ سوم قرار گرفته اند.

بر اساس گزارش یاده شده، ولایت‌های کابل، ننگرهار، هلمند، فراه، جوزجان، غزنی، ارزگان و فاریاب، کندهار، هرات و لغمان، از نگاه سطح وقوع جرایم در رتبه‌های اول تا دهم قرار گرفته اند.


گزارش وقایع جرمی ۳۴ ولایت کشور در ماه دلو ۱۳۹۶

بربنیاد گزارش معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری، در یکماه گذشته- از تاریخ 24 جدی تا 24 دلو سال روان- یک‌هزار و 350 رویداد جرمی از سراسر کشور در این معاونت ثبت شده است. از مجموع این قضایا، 103 مورد قتل، ۱۳۵ مورد مجروحیت و لت‌و‌کوب و ۱۶ مورد دیگر آن اختطاف می‌باشد.

در این رویداد‌ها، یک‌هزار و 775 تن در اثر محاربه به قتل رسیده اند و 282 میل سلاح نیز به‌دست آمده است. بر اساس گزارش این معاونت، 465 قضیه قابل تعقیب و 885 قضیۀ دیگر تحت کشف قرار دارد.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین رویدادهای جرمی در ولایت کابل رخ داده است. پس از کابل،  ولایت‌های ننگرهار و هلمند آمار بلند جرمی را  داشته اند.