ریاست انستیتوت آموزش های مسلکی

لوی څارنوالی در هشت ماه ۱۷۲۶ قضیۀ خشونت علیه زن را بررسی کرده است

این مسأله در یک کنفرانس خبری که از سوی لوی څارنوالی با حضور سینا شنا منصور معاون لوی څارنوال در امور منع خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر، شازیه یوسفی رییس عمومی څارنوالی تحقیق مبارزه با خشونت علیه زنان و جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی، روز دوشنبه ششم قوس در مرکز رسانه های حکومت برگزار شده بود، بیان شد.

سینا شنا منصور معاون لوی څارنوال در امور منع خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر گفت که این معاونت در هشت ماه نخست سال 1396 هجری خورشیدی، در سراسر افغانستان، یک هزار و 726 قضیۀ خشونت علیه زنان را ثبت و تعقیب کرده است.

به گفتۀ بانو شنا منصور از مجموع این قضایا 995 مورد لت و کوب، 147 مورد تجاوز جنسی، 124 مورد دشنام و تحقیر، 115 مورد آزار و اذیت،70 مورد قتل، 66 مورد مجبور کردن به خودکشی، 62 مورد کار اجباری، 46 مورد مجروحیت و 21 مورد ازدواج اجباری می باشد.

به گفتۀ وی این معاونت، 21 مورد انزوای اجباری، 14 مورد مجبور کردن به فحشا، 9 مورد خرید و فروش به بهانۀ ازدواج، هشت مورد آتش زدن زنان و استعمال مواد کیمیاوی را نیز ثبت کرده است.

بر علاوۀ موارد یاد شده وی از تشخیص و تعقیب هفت مورد منع تصرف در ارث، پنج مورد منع تصرف در اموال، چهار مورد نکاح قبل از سن قانونی، چهار مورد بد دادن و بعضی از قضایی دیگر نیز یاد آوری کرد.

وی افزود که 498 قضیه به خاطر فیصله به محاکم ابتداییه، فرستاده شده، 547 قضیه به خاطر عدم صلاحیت رسیده گی به مراج مربوط، محول شده  و از 393 مورد دیگر نیز انصراف شده است.

بر بنیاد گفته های بانو شنا منصور، 95 قضیه به خاطر نبود دلایل الزام حفظ شده و 281 قضیه به محاکم استیناف فرستاده شده است.

وی همچنان تصریح کرد که در مورد 177 قضیه به فیصله های محاکم ابتداییه و 115 قضیه به فیصله های محاکم استیناف قناعت شده و نیز در مورد 141 قضیۀ اعتراضی، فرجام خواهی صورت گرفته است.

از سوی دیگر شازیه یوسفی رییس څارنوالی تحقیق مبارزه با خشونت علیه زنان در مورد اجراآت این ریاست سخن گفت. وی افزود که از میان قضایای یاد شده، 750 قضیۀ آن مربوط به مرکز (کابل) بوده و در این ریاست ثبت شده است.

بانو یوسفی افزود که بعضی این قضایا مراحل محاکماتی خود را طی کرده است یا هم زیر کار محاکم و دیگر بخش های عدلی و قضایی قرار دارد.

در همین حال جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی در مورد جدیت و قاطعیت لوی څارنوالی در امر مبارزه با خشونت علیه زن، تأمین عدالت و حاکمیت قانون سخن گفت. آقای رسولی افزود: " لوی څارنوالی با تمام قضایا اعم از قضایای خشونت علیه زنان یا موارد دیگر با دقت و جدیت برخورد می کند." به گفتۀ سخنگوی لوی څارنوالی، هیچ قضیه یی در این اداره وجود ندارد که در مورد آن کار و اجراآت قانونی صورت نگرفته باشد.

وی همچنان تأکید کرد که با فعال شدن څارنوالی منع خشونت در 34 ولایت کشور و بلند رفتن سطح آگاهی زنان، آنان می توانند به څارنوالی مراجعه کرده و شکایات خویش را به منظور رسیده گی قانونی با این اداره شریک سازند.

افزایش  سهم و حضور زنان در لوی څارنوالی، فعالیت و موجودیت څارنوالان زن در 25 ولایت کشور از موارد مهم دیگری بود که آقای رسولی از آن یاد آوری کرد.

این در حالی است که در این اواخر لوی څارنوالی از حیث اطلاع دهی و شریک ساختن معلومات به موقع با رسانه و شهروندان کشور، پیشرفت قابل توجهی داشته است.


برنامۀ آگاهی دهی از حق دسترسی به اطلاعات در لوی څارنوالی برگزار شد

این برنامه با حضور څارنپوه نور حبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق، نماینده گان کمیسیون نظارت  بر اطلاعات، جمشید رسولی سخنگوی و رییس انستیتوت آموزش های مسلکی لوی څارنوالی و برخی دیگر از رئیسان و کار کنان لوی څارنوالی، امروز یک شنبه پنجم قوس، در تالار انستیتوت آموزش های مسلکی لوی څارنوالی برگزار شد.
این برنامه با ابتکار دفتر سخنگوی لوی څارنوالی، به منظور بهتر شدند روند اطلاع دهی این داره، راه اندازی شد.

څارنپوه نور حبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق گفت که اطلاع رسانی و اطلاع دهی برای مردم، یکی از مظاهر عدالت و شفافیت است.

به باور آقای جلال زمانی که مردم از چگونگی اجراآت اداره ها باخبر باشند، در بعضی موارد می توانند پیشنهاد های سازنده یی که باعث عدالت و شفافیت شود را ارایه کنند.

معاون لوی څارنوال در امور تحقیق افزود: " عدم آگاهی مردم از امکانات دولت باعث می شود که مردم گاهی خواست های غیر قابل اجرا داشته باشند." وی به همین منظور افزود که باید مردم از بودجه، امکانات و نحوۀ اجراآت حکومت و اداره های حکومتی در مطابقت به مواد قانون باخبر باشند. وی از ایجاد کمیتۀ اطلاع رسانی در لوی څارنوالی نیز سخن گفت.

به گفتۀ آقای جلال این کمیته کار های سازندۀ در عرصۀ اطلاع رسانی در لوی څارنوالی انجام داده است.

معاون لوی څارنوال در امور تحقیق همچنان از اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی در لوی نیز به نیکی یاد کرد. وی افزود که این امر سبب شده است تا مردم در کمترین زمان از جراآت لوی څارنوالی باخبر شوند.

آقای جلال افزود، بنابر بعضی محدودیت هایی که سد راه لوی څارنوالی قرار دارد تمام جزییات قضایا را نمی توانند قبل از حکم محکمه در دست رس رسانه ها قرار دهد؛ بنابر این رسانه ها باید در نشر چنین موارد محتاطانه عمل کنند. به باور آقای جلال نشر بی موقع اطلاعات در بعضی موارد باعث مخدوش شدن اذهان عامه نیز می شود. معاون لوی څارنوال می گوید که مردم باید بدانند که لوی څارنوالی با جدیت و قاطعیت در پی تأمین بهتر عدالت و حاکمیت قانون است.

وی از کارکرد زنان در لوی څارنوالی که به خاطر تأمین عدالت و حاکمیت قانون تلاش می کنند نیز ستایش کرد.

در همین حال عبدالشکور دادرس عضو کمیسیون نظارت دسترسی بر اطلاعات بر نقش څارنوال در جامعه تأکید کرد و افزود: " څارنوال امید تمام مردم در جامعه است."

وی افزود، زمانی که زنده گی، عزت و حق مردم در خطر قرار گرفته یا تلف می شود، توجه اش به څارنوال است؛ از همین رو نقش څارنوال در تأمین عدالت تعیین کننده است.

موصوف علاوه کرد: " څارنوال کسی است که مجرمان را تحت تربیه قرار داده و دوباره به عنوان افراد سالم به جامعه تقدیم می کند.

آقای دادرس تأکید کرد که باید حق دسترسی به اطلاعات را به فرهنگ مردم تبدیل کنیم. به باور این عضو نظارت دسترسی بر اطلاعات این مسأله می تواند څارنوال را در دست یافتن به حقایق، تأمین عدالت و حاکمیت قانون کمک کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گفته آقای دادرس اطلاع دهی از روند اجراآت کاری اداره ها شفافیت را بیشتر ساخته و باعث انجام کار ها به وقت و زمان معین آن می شود.

وی همچنان از اطلاع دهی به موقع لوی څارنوالی ابراز خوش بینی کرده افزود: " لوی څارنوالی یکی از پیشتاز ترین اداره های است که کمیتۀ اطلاع دهی را ایجاد کرده است."

او باور دارد که اطلاع دهی اداره ها باعث می شود تا کادر های ورزیده و با ظرفیت در اداره های دولتی حفظ شده و از فساد احتمالی نیز جلوگیری شود.

از سوی دیگر جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی از بهتر شدن روند اطلاع دهی این اداره سخن گفت.

وی افزود با وجود موانع قانونی و یک سلسله مشکلات، لوی څارنوالی نمی تواند همۀ اطلاعات را در دسترس سانه ها و مردم قرار دهد؛ اما با آن هم این اداره از حیث اطلاع دهی جایگاه قابل قبولی را در میان نهاد های دولتی کسب کرده است.

آقای رسولی از رسانه هایی که در امر اطلاع رسانی با دقت لازم عمل می کنند و با این اداره همکاری خوبی دارند نیز تشکر کرد.


کنفرانس خبری مبنی بر اجراآت سه سال اخیر لوی څارنوالی راه اندازی شد

این کنفرانس از سوی جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی در رابطه به اجراآت سه سال اخیر این اداره در مرکز رسانه های حکومت در تاریخ ۱۸ عقرب سال روان خورشیدی برگزار شد.

جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی گفت: "به رهبری څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان تغییرات چشمگیری در این اداره آمده است."

آقای رسولی افزود که به منظور آوردن اصلاحات در لوی څارنوالی در رهبری ریاست های مرکزی و ولایات مربوط به این اداره، تغییرات و تبدیلی ها به میان آمده است.

به گفتۀ وی، کسانی که در فساد اداری دست داشتند از وظایف خویش برکنار شده و به جای آنان، اشخاص متعهد و متخصص، به کار گماشته شده اند که این تغییر و تبدیلی ها مشمول نزدیک به ۵۰ رییس در مرکز و ولایات می شود.

سخنگوی لوی څارنوالی تصریح کرد: " لوی څارنوالی در راستای بلند بردن ظرفیت کاری کارکنانش همواره تلاش می کند." بر اساس گفته های آقای رسولی، انستیتوت آموزش های مسلکی لوی څارنوالی، به همین منظور ایجاد شده است.

وی در ادامه بیان کرد که برای کارکنان این اداره برنامه های ارتقای ظرفیت در داخل کشور راه اندازی می شود و برخی از آنان، به همین منظور به خارج از کشور فرستاده می شوند.

سخنگوی لوی څارنوالی می گوید که لوی څارنوال کشور، به منظور رسیدگی به شکایات مردم در هفتۀ یک روز را به مراجعه کنندگان اختصاص داده و با آنان از نزدیک دیدار و گفتگو می کند. وی افزود که این کار سبب بلند رفتن اعتماد و باور مردم، نسبت به لوی څارنوالی شده است.

به گفتۀ آقای رسولی لوی څارنوال کشور در دو سال اخیر در حدود شش هزار عریضه را برای مراجع مربوط، احکام داده است.

به گفته وی لوی څارنوالی به منظور مراعات جندر(جنسیت) توانسته است تعداد کارکنان زن را در این اداره از سه درصد به ۱۷ درصد افزایش دهد و در حال حاضر زنان در لوی څارنوالی، به سطح معاونت و ریاست ایفای وظیفه می کنند.

آقای رسولی گفت که لوی څارنوالی در زمینۀ افراد ممنوع الخروج نیز دست آورد های چمشگیری داشته است. به باور وی، این اداره تا اکنون نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ تن را که به گونۀ غیرقانونی ممنوع الخروج شناخته شده بودند، از لیست اشخاص ممنوع الخروج، خارج ساخته اند.

به گفتۀ جمشید رسولی، لوی څارنوالی در سال ۱۳۹۴ نزدیک به ۳۳ هزار قضیه، در سال ۱۳۹۵ در حدود ۳۴ هزار و ۵۰۰ قضیه و تا ربع سوم سال روان خورشیدی، نزدیک به ۳۴۵۰۰ قضیه رسیدگی کرده است که از مبنا، ملیارد ها افغانی و ملیون ها دالر، به خزانۀ دولت سپرده شده است.

آقای رسولی تأکید کرد که لوی څارنوالی در زمینۀ مبارزه با فساد اداری مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری را ایجاد کرده است که تا اکنون ۳۷۳ قضیه به این مرکز راجع شده و پس از بررسی نهایی شده است.

وی در مورد پنجمین کنفرانس سراسری څارنوالان نیز صحبت کرده افزود که این کنفرانس برگزار می شود تا همکاری این اداره با دیگر کارکنانش در نقاط دور دست کشور، بیشتر از پیش افزایش یابد.

قرار است این کنفرانس در آیندۀ نزدیک تحت عنوان " به سوی گسترش حاکمیت قانون و تأمین عدالت در افغانستان" با اشتراک رؤسا و څارنوالان از مرکز، ولایات و ولسوالی ها در کابل برگزار شود.


برنامه آموزشی مسلکی برای څارنوالان نظامی در لوی څارنوالی آغاز شد
 
 این برنامه امروز سه شنبه 27 سرطان سال روان خورشیدی آغاز شده است و 17 تن از څارنوالان نظامی مشمول بانوان و پسران در این برنامه آموزشی، برای ده روز آموزش خواهند دید.
 
به گفته برگزار کننده گان این برنامه؛ پس از ختم این دورۀ آموزشی، څارنوالانی که مشمول این برنامه هستند، به منظور بلند رفتن ظرفیت های حقوقی شان  به برنامۀ دیگر نیز معرفی خواهند شد.

دور دوم برنامه کار آموزی برای زنان در لوی څارنوالی آغاز شد

 این برنامه با حضور څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری، جمشید رسولی رییس انستیتوت آموزش های مسلکی، مسوولان بنیاد آسیا و دیگر کارکنان لوی څارنوالی، امروز یک شنبه 25 سرطان در پوهنتون کاروان راه اندازی شد.

څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، هدف از برگزاری این برنامه را ایجاد فرصت کاری برای بانوان عنوان کرد. به باور وی افزایش سهم زنان در اداره های دولتی به ویژه در لوی څارنوالی می تواند در کاهش فساد اداری نقش مهمی را ایفا کند. لوی څارنوال کشور در ادامه گفت:" سهیم سازی زنان  در لوی څارنوالی از یکسو می تواند نشانگر اصل نمایندگی در این اداره باشد و از سوی دیگر به هر اندازه که سهم زنان در این اداره بیشتر شود،  دسترسی زنان به عدالت نیز افزایش می یابد."

 آقای حمیدی، ایجاد فضای کاری مطمین در لوی څارنوالی را از مسوولیت های خودش دانست و افزود:" ما تلاش داریم تا بهترین و مطمین ترین فضای کاری را برای همکاران ما در مرکز و ولایات فراهم بسازیم."

در همین حال آقای حمیدی بر استقلالیت لوی څارنوالی نیز تأکید کرد. به گفته وی، ظرفیت افراد یکی از معیار های راه یافتن در این برنامه بوده است.

در این برنامه 126 تن از بانوان فارغ تحصیل پوهنځی های شرعیات و حقوق از ۱۷ ولایت کشور معرفی شدند.

پیش از این نیز 116 تن از 14 ولایت کشور در این برنامه آموزش داده شدند که بعد از ختم دورۀ کار آموزی و سپری کردند امتحان، به گونه رسمی در ریاست های مسلکی لوی څارنوالی  در مرکز و ولایات جذب خواهند شد.

برنامه کار آموزی در لوی څارنوالی از سوی (USAID) حمایت مالی و می شود که تطبیق آن را بنیاد آسیا (Asia Foundation) به عهده دارد.