معاون لوی څارنوال در امور تحقیق

زندگينامۀ څارنپوه نورحبيب جلال مرستیال لوی څارنوالی در امور تحقیق

نورحبیب جلال فرزند ملاجان در ۶ میزان سال ۱۳۳۵ هـ ش در محمودراقی مرکز ولایت کاپیسا دیده به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی و لیسه را در لیسۀ محمودراقی تمام کرد، و در سال 1360 از پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به درجه عالی فارغ شد.

از سال 1362- 1365 به حیث څارنوال شهری ریاست څارنوالی ولایت کاپیسا و از سال ۱۳۷۲ تا میزان 1375 هـ ش به حیث څارنوال جزای عمومی آن ولایت، و از قوس سال ۱۳۷۶ تا سرطان سال ۱۳۸۴ به حیث رئیس اداری ولایت پروان ایفای خدمت نموده است.

وی در کنار وظیفه اصلی در میزان سال 1382 در یک انتخاب علنی به حیث رئیس شورای مردمی ولایت کاپیسا انتخاب و تا اخیر سال 1385 این وظیفه خطیر اجتماعی را بر اساس اعتماد مردم مرکز و ولسوالی های مربوط کاپیسا به عهده داشت.

از سرطان 1384 به حیث څارنوال امنیت عامه و آمر تحقیق ریاست څارنوالی ولایت کاپیسا و در سال ۱۳۸۶ با دریافت موافقه در یک رقابت آزاد، از سوی کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی به حیث رئیس منابع بشری دارالانشای مشرانو جرگه استخدام و تا اخیر حمل سال 1389 در آن سمت اجرای وظیفه کرد. در اول ثور سال 1389 به حیث رئیس عمومی څارنوالی مبارزه باجرایم مواد مخدر استخدام شد، و در پایان همین سال به حیث مرستیال لویه څارنوالی در امور تحقیق مقرر شد. وی از سال 1380 بدینسو افتخار استاد حقوق جزای اختصاصی و حقوق عینی را در پوهنځی حقوق پوهنتون البیرونی نیز داشته است.

از زمان حکومت مؤقت تاکنون در بیش از ۲۰ کارگاه آموزشی و آموزش مهارت های مسلکی در داخل و خارج از کشور فعالانه شرکت کرد. از این میان میتوان از کشورهای

هندوستان، ترکیه، آلـمان، امارات متحده عربی، ایران و کوریـای جنوبی و فرانسه نام برد.

ریاســـت های تحقیق جرایم، څــــارنوالـــی مبــــارزه بــــا خشونـت عـلیه زنان، څارنوالی مبارزه باجرایم فساد اداری و ریاست تدقیق و مطالعات از بخش های لویه څارنوالی است، که زیر نظر آقای جلال کار میکنند.