ریاست څارنوالی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی

دیدار رئیس څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولایت بلخ با نظامیان آلمانی

 منصور عمری رئیس څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولایت بلخ، روز سه شنبه 12 جدی در دفتر کاری اش، با برخی از نظامیان آلمانی مستقر در این ولایت، دیدار و گفتگو کردند.

 به گفتۀ آقای عمری هدف از این دیدارسپاس گزاری نظامیان آلمانی از اجراآت قانونی و به موقع این ریاست در مورد قضایای اتباع خارجی در ولایت بلخ بوده است.

وی همچنان یاد آورد شد که آنان از نحوۀ اجراآت این ریاست در راستای تطبیق عدالت و حاکمیت قانون ستایش کرده و بر همکاری شان در عرصه های مورد نیاز نیز وعده سپردند. به گفتۀ وی، آنان در راستای ارتقای ظرفیت ریاست څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولایت بلخ، همکاری داشته اند. در همین حال آقای عمری از همکاری و هماهنگی آنان تشکر کرد و افزود که ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت بلخ، مطابق به پالیسی لوی څارنوالی و قوانین نافذ کشور، آمادۀ همکاری با آنان می باشد.


دیدار رئیس عمومی څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از زندان ولایت سمنگان

څارنپال برید جنرال شمس الله احمدزی رئیس عمومی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، در سفری که روز یکشنبه 10 جدی، به شمال کشور داشت، از زندان ولایت سمنگان و والی این ولایت دیدار کرد.

در این دیدار احمد رامین اندیشور رئیس څارنوالی استیناف ولایت سمنگان، منصور عمر رئیس څارنوالی امنیت ملی ولایت بلخ، مختار هاشمی رئیس څارنوالی عسکری این ولایت بلخ نیز آقای احمدزی را همراهی می کردند.

عبدالکریم خدام والی ولایت سمنگان در این دیدار گفت: " با روی کار آمدن رهبری جدید در لوی څارنوالی، میان لوی څارنوالی و مردم روابط و اعتماد بیشتری به وجود آمده است."

والی ولایت سمنگان از کارکرد های ریاست څارنوالی استیناف این ولایت نیز ستایش کرد. به گفتۀ آقای خدام، از زمانی که رئیس جدید در څارنوالی این ولایت مقرر شده، اعتماد مسؤولان دولتی و مردم به این نهاد عدلی بیشتر از پیش افزایش یافته است.

وی افزود، تأمین عدالت یکی از اهداف اساسی دولت است که در این اواخر در این راستا نیز کار های زیادی صورت گرفته است.

به باور آقای خدام، برخورد خوب و عادلانۀ کارکنان لوی څارنوالی با مردم، تا حدی زیادی خواسته های معنوی شهروندان کشور را فراهم کرده است.

والی ولایت سمنگان باور دارد که چنین دید و بازدید مقامات حکومتی که از مرکز به ولایات سفر می کنند، روحیۀ خدمت گذاری کارکنان دولتی در ولایات می افزاید.

وی تأکید کرد، کسانی که صادقانه کار و تلاش می کنند، باید مورد تقدیر و مکافات قرار بگیرند و متخلفان و کار شکنان باید مجازات شوند.

عدم تعصبات قومی، سمتی، زبانی و مذهبی در راستای خدمت گذاری در این ولایت از موضوعات مهمی دیگر بود که آقای خدام بر آن تأکید کرد.

از سوی دیگر، څارنپال برید جنرال شمس الله احمدزی رئیس عمومی څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی گفت: " همکاری و حمایت مسؤولان اداره های دولتی و مردم از څارنوالی سبب تأمین بهترعدالت می شود."

آقای احمدزی تأکید کرد که بهترین تقدیر برای څارنوالان، اعتماد و اعتبار مسؤولان دولتی و مردم نسبت به آنان و حمایت از آنان می باشد.

به باور وی، با همکاری اداره های دولتی در راستای تأمین عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون زمینۀ بهتر زندگی برای شهروندان کشور را مساعد می سازد.

وی علاوه کرد که لوی څارنوالی افغانستان به عنوان مدافع حقوق شهروندان کشور، شب و روز در پی راه های بهتر برای تأمین عدالت است.

در همین حال احمد رامین اندیشور رئیس څارنوالی استیناف ولایت سمنگان نیز از بیشتر شدن اعتماد مردم به این ریاست سخن گفت. وی افزود که این ریاست به خاطر کارکرد هایش در این اواخر از سوی چندین نهاد دولتی و غیر دولتی مورد تقدیر قرار گرفته است.

به گفتۀ آقای اندیشور، کار و تلاش کارکنان ریاست څارنوالی ولایت سمنگان در راستای دفاع از حقوق مردم، تأمین عدالت و مبارزه با فساد سبب شده است تا مردم با این اداره همکاری کنند.

آقای احمدزی در دیدار از زندان ولایت سمنگان، وضعیت زندانیان را مورد بررسی قرار داد. وی دوسیه های زندانیانی که با مریضی های صعب العلاج مبتلا بودند را نیز مورد بررسی قرار داد. به گفتۀ مسؤولان این زندان، برخی از ندانیانی که به این گونه مریضی مبتلا هستند، به عنوان مجرمان متکرر در آنجا زندانی هستند.

در صورت امکان و مطابق با قانون، در صورت امکان زندانیانی که به مریضی های صعب العلاج مبتلا هستند به شفاخانه ها برای مراقبت یا جلوگیری از شیوع مریضی آنان به دیگر زندانیان انتقال خواهند شد.

به گفتۀ مسؤولان زندان، کسانی که به مریضی های صعب العلاج مبتلا هستند، بر اساس حکم محکمه هرکدام به 20، 16 و 10 سال زندان محکوم شده اند.

همچنان آقای احمد زی و همراهانش در این سفر با محمد نجیم حمیدی رئیس محکمۀ استیناف این ولایت نیز دیدار و گفتگو کردند.

آقای حمیدی در این دیدار گفت که در این اواخر، روابط نزدیک و خوبی میان څارنوالی و محکمه در این ولایت به وجود آمده است. به باوی وی، این همکاری سبب می شود تا عدالت به گونۀ بهتر تأمین شود.


دیدار څارنپال برید جنرال شمس الله احمد زی از ریاست څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولایت بلخ

این دیدار به منظور، بازدید و بررسی از روند کار و اجراآت این ریاست، عصر روز یک شنبه، ۱۰ جدی سال روان خورشیدی صورت گرفت.

څارنپال برید جنرال شمس الله احمد زی رئیس څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، در این دیدار بر رویۀ و روحیۀ همکاری میان کارکنان تأکید کرد. وی افزود که نحوۀ برخورد با مراجعه کننده گان نیز باید به بهترین شکل ممکن صورت بگیرد.

آقای احمد زی تأکید کرد که به منظور تأمین عدالت باید با حوصله مندی و دقت بیشتر به حرف های مراجعه کننده گان گوش داده شود.

وی با اشاره به کارکنان این ریاست گفت: " هر قلمی که شما در استای تأمین عدالت می کشید، مکافات در دنیا و آخرت را برای شما در پی دارد."

رئیس عمومی څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی افزود، اعتماد و باوری که میان این اداره و مردم به وجود آمده است، نتیجۀ تلاش شبانه روزی و صادقانۀ شما څارنوالان است.

وی تصریح کرد، به هر اندازه یی که صداقت و روحیۀ همکاری برای انجام امور وجود داشته باشد، به همان اندازه نتیجۀ مثبت نیز خواهیم گرفت.

به گفتۀ آقای احمد زی رهبری لوی څارنوالی تعهد دارد که به منظور تأمین عدالت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری در اسرع وقت به مشکلات کارکنان خویش در سراسر کشور رسیده گی کند.

از سوی دیگر منصور عمری رئیس څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولایت بلخ از همکاری کارکنان این ادره با یک دیگر سخن گفت. وی افزود: " در این ریاست، کارکنان بدون در نظرداشت موقف و جایگاه به زیر دستان شان احترام دارند و با مشوره و همکاری یک دیگر به پیش می روند."

به گفتۀ آقای عمری، آنان با مراجعه کننده گان به گونه یی برخورد می کنند که آنان به څارنوالی به عنوان تکیه گاه خویش نگاه کنند.

وی همچنان از رضایت کامل مراجعه کننده گان به این اداره نیز اطمینان داده گفت که اگر مصونیت برای کارکنان در داخل اداره و مراجعه کننده گان وجود نداشته باشد مصونیت ما نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

رئیس څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی  بلخ تأکید کرد، با امکاناتی که در دست داریم، نهایت تلاش می کنیم تا بهترین خدمات را ارایه دهیم.

وی از سیستم منظم کتاب اندراج و دوسیه داری در این ریاست نیز سخن گفته افزود: " این ریاست دارای جدول منظم اندراج قضایا می باشد که تمام قضایا ماهانه، ربع وار و سالانه در آن درج می شود."

به گفتۀ وی، تمام قضایایی که به این ریاست رسیده است، به گونۀ منظم درج دیتابیس برقی شده و دوسیه بندی نیز شده است.

آقای عمری این همه را نتیجۀ روحیۀ همکاری همکارانش و تلاش شبانه روزی آنان در راستای خدمت گذاری به مردم دانست.

وی علاوه کرد، نبود امکانات هیچ گاه مانع پیشرفت کاری در ادارۀ شان نشده و با امکانات اندک نیز کار های خویش را به گونۀ بهتر به پیش برده اند.


ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ در صد روز نخست کاری اش، 461 قضیۀ را بررسی کرده است

رئیس څارنوالی استیناف ولایت بلخ، این موضوع را در برنامۀ گزارش دهی برای مردم بیان کرد.

برنامه یی به همین منظور با حضور څارنپال برید جنرال شمس الله احمدزی رئیس عمومی څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مسؤولان بخش عدلی و قضایی ولایت بلخ، رئیس و برخی از اعضای شورای ولایتی، مسؤولان حقوق بشر، ریاست امور زنان، مسؤولان نهاد های دفاعی، امنیتی و مدنی این ولایت، روز یک شنبه 10 جدی سال روان خورشیدی در ولایت بلخ برگزار شد.

هدف از برگزاری این برنامه شریک ساختن اجراآت صد روز نخست ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ با مردم خوانده شد. در گزارش کاری این ریاست آمده است که از میان 461 قضیۀ، 20 مورد آن مربوط به څارنوالی اختصاصی اطفال، 54 مورد مربوط به څارنوالی منع خشونت علیه زنان و 19 مورد آن مربوط به قضایای مواد مخدر می باشد. در این گزارش تصریح شده است که از مجموع این قضایا، 314 قضیۀ پس از تکمیل تحقیق و ترتیب اتهام نامه، به منظور اجراآت بعدی به محکمه فرستاده است.

رئیس عمومی څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی در این برنامه گفت که به منظور جلوگیری از متضرر شدن جامعه و افراد آن، مبارزه با جرایم به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی جامعۀ بشری دانسته می‌شود.

به گفتۀ آقای احمدزی، رهبری لوی څارنوالی افغانستان، به خاطر مبارزۀ مؤثر با جرایم، تأمین عدالت و حاکمیت قانون، اقداماتی را روی دست گرفته است.

به باور رئیس عمومی څارنوالی علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی، پیگرد عدلی کارکنان آلوده به فساد در لوی څارنوالی و به محاکمه کشاندن مسؤولان دیگر اداره های دولتی و غیر دولتی که آلوده به فساد هستند از اولویت های مهم کاری رهبری لوی څارنوالی در این راستا می باشد.

آقای احمدزی از تبدیل شدن لوی څارنوالی، از حالت بسته بودن و خودکامه‌گی، به یک ادارۀ پاسخ گو و مردمی نیز سخن گفت.

وی افزود که لوی څارنوال کشور، در هفته یک روز را برای شنیدن شکایت های شاکیان اختصاص داده و به منظور تأمین بهتر عدالت و رسیدن حق به حق دار، به گونۀ  رو در رو، شکایت های شان را می شنود. او به همین منظور علاوه کرد که پیش از این، حتا دیدار مسؤولان خدمات عامه با لوی څارنوال، مدت ها به طول می انجامید.

استخدام کارکنان در لوی څارنوالی، بر اساس صداقت، تعهد، ظرفیت، توانایی، آراسته بودن به معیار ها و موازین اخلاقی، تحصیلات عالی و منزه بودن از هرگونه تعصب و تبعیض، از موارد مهم دیگر بود که آقای احمدزی از آن یاد آوری کرد.

وی همچنان بر جلوگیری از گرفتاری‌های بدون مجوز قانونی، مصؤنیت از شکنجه، رعایت تساوی حقوق افراد در برابر قانون، جلوگیری از تأخیر در تعیین سرنوشت متهمان، قانونیت جرایم و مجازات و حق سکوت تأکید کرد.

از سوی دیگر نورهادی هادی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بلخ با تشکر از مسؤولان نهاد های دولتی و غیر و دولتی که ریاست څارنوالی استیناف این ولایت را در راستای تأمین عدالت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، حمایت و همکاری کرده اند گفت: " با وجود همکاری و اعتماد شما، ریاست څارنوالی ولایت بلخ، تلاش می کند تا در آینده، جدی تر و با قاطعیت کامل، در راستای مبارزه با فساد و تأمین عدالت کار کند."

به گفتۀ آقای هادی، کارکنان ریاست څارنوالی استیناف این ولایت، با کمال صداقت و ایمان داری، به خاطر خدمت گذاری برای شهروندان حتا نا وقت های شب کار می کنند.

وی این دلبندی کارکنان ریاست څارنوالی ولایت بلخ به وظایف شان را، نتیجۀ حمایت رهبری لوی څارنوالی واعتماد و حمایت مردم از آنان می داند.

وی افزود: "کار ما سلیقه یی و شخصی و برای هیچ قوم، مذهب و جناح سیاسی نیست؛ بلکه تلاش می کنیم تا عدالت را به بهترین شکل ممکن تأمین در برابر فساد مبارزه کنیم."

به گفتۀ وی، اجراآت در این راستا، به تنهایی ممکن نیست؛ همکاری و همدستی تمام کارکنان این ریاست، در مرکز ولایت و ولسوالی ها سبب شده است تا مردم از کار این آنان راضی بوده و به این اداره اعتماد کنند.

عبدالورا رئیس دیوان حقوق ولایت بلخ یکی دیگر از سخن رانان این برنامه، برگزاری این چنین برنامه ها به منظور پاسخ یا گزارش دهی به مردم را ستودنی عنوان کرده گفت: " وظیفۀ ما است تا عدالت را به بهترین شکل ممکن تأمین کنیم و در برابر قانون و عدالت نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد."

وی افزود، عدالت به گونۀ پنهان تأمین نمی شود؛ بناءً هرکسی که می خواهد عدالت را تأمین کند، باید همین گونه آشکار عمل کند تا همه مردم از نحوۀ اجراآت آن آگاه شوند.

به باور او، تأمین عدالت به گونۀ آشکار، تأثیرات به سزایی بالای روحیه و اعتماد مردم نسبت به نهاد های عدلی و قضایی دارد. رئیس دیوان حقوق بلخ تأکید کرد که تأمین عدالت نباید به گونۀ نمادین باشد؛ بلکه استوار و مبتنی بر حقیقت انجام شود.

در همین حال رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ از کارکرد های ریاست څارنوالی استیناف این ولایت، ستایش کرده افزود: " رئیس څارنوالی استیناف ولایت بلخ از نخستین کسانی است که در کم تر از سه ماه از سوی شورای ولایتی بلخ، تقدیر نامه دریافت کرده است."

وی همچنان از کارکرد های تمام څارنوالان این ریاست ابراز رضایت کرد و حمایت کامل خویش را به نماینده گی از شورای ولایتی بلخ، از ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ و کارکرد های آن اعلام کرد.

سیدمحمد سامع رئیس حقوق بشر زون شمال در این برنامه گفت: "برگزاری چنین برنامه های از سوی لوی څارنوالی به منظور پاسخ گویی، نشان می دهد که این اداره از یک حالت درونگرایی و انحصاری گذشته اش، بیرون شده است."

به گفتۀ وی، یکی از خواست های کمیسیون مستقل حقوق بشر همین است که نهاد های عدلی و قضایی افغانستان در مقابل مردم پاسخ گو باشند.

آقای سامع افزود که با به وجود آمدن رهبری جدید در لوی څارنوالی، اعتبار و اعتماد کمیسیون مستقل حقوق بشر به این اداره، بیشتر از پیش افزایش یافته است.

تخصصی و بروز شدن سیستم قضایا و څارنوالان از موارد مهم دیگری بود که رئیس حقوق بشر زون شمال، بر آن تأکید کرد.

وی از اصلاحات در لوی څارنوالی نیز سخن گفت و افزود: " این اصلاحات کافی نیست و باید، بیشتر از پیش افزایش یابند، مسؤولان حقوق بشر و مردم افغانستان، بیشتر از این ها از لوی څارنوالی انتظار دارند."

مبینه ساعی خیر اندیش، نماینده شبکۀ امانتداری و عضو دیدبان شفافیت ولایت بلخ در این برنامه، روی اهمیت قانون دسترسی به اطلاعات تأکید کرد. به باور وی اطلاع دهی از کارکرد اداره های دولتی به ویژه نهاد های عدلی و قضایی اعتبار و اعتماد مردم نسبت به دولت را افزایش می دهد. این عضو دیدبان شفافیت تأکید کرد که مطابق به قانون حق دسترسی به اطلاعات، نهاد های دولتی باید از اجراآت شان در مقابل دولت پاسخ گو باشند.

بابا شاه کوهدامنی مسؤول انجمن مستقل وکلای مدافع در ولایت بلخ که در این برنامه سخن می زد گفت: " وکلای مدافع، در برابر حقوق افراد مشخص مکلفیت دارند؛ اما لوی څارنوالی مدافع حقوق و منافع تمام افراد اجتماع می باشد."

به باور آقای کوهدامنی، پاسخ و گزارش دهی نهاد های عدلی و قضایی از اجراآت شان، راه های تأمین عدالت را هموار تر کرده و زمینۀ تأمین آن را به گونۀ بهتر مساعد می سازد.

 

همچنان نهاد های مدنی این ولایت نیز با ستایش از کارکرد های ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ و اهدای تقدیر نامه به رئیس آن، حمایت کامل شان از این نهاد عدلی را اعلام کردند.


دفتر کاری څارنوالی امنیت ملی به بهره برداری سپرده شد

۱۸ دفتر کاری څارنوالی امنیت ملی که کار ساخت و ساز آن به تاریخ ۲۶ میزان سال روان خورشیدی به کمک مالی سفارت بریتانیا به پایان رسیده بود، به بهره برداری سپرده شد. ساخت این دفاتر در حدود ۳۰۰ هزار دالر امریکایی  هزینه برداشته است.

در افتتاح این دفاتر وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوالی در امور مالی و اداری، شمس الله احمدزی رییس څارنوالی امنیت ملی، نماینده سفارت بریتانیا و برخی از رؤسای دیگر نیز اشتراک کرده بودند.

در این برنامه ، وحیدالدین ارغون با تشکر از حمایت مالی کشور بریتانیا در تأسیس این دفاتر یادآور شد که لوی څارنوالی در امر مبارزه با فساد اداری اراده قاطع دارد و برای از بین بردن این پدیده شوم مبارزه جدی را آغاز نموده است.

نامبرده اضافه کرد که در تشکیل این اداره به افزایش شمار کارکنان زن نیز توجه جدی صورت گرفته است.

از سوی دیگر شمس الله احمدزی رییس څارنوالی امنیت ملی از تأسیس دفاتر کاری یاد شده اظهار خرسندی کرده افزود:"این دفاتر می تواند در تنظیم کارها، څارنوالان این اداره را کمک کند."

در همین حال نماینده سفارت بریتانیا از همکاری های بیشتر با این اداره خبر داد و تأکید کرد که در این زمینه کمک های بیشتر خواهد کرد.