ریاست څارنوالی زون شرق

رؤسای جدید څارنوالی های استیناف زون‌ شرق و غرب کابل، به گونۀ رسمی معرفی شدند

برنامۀ که به همین منظور برگزار شده بود، وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری، داکترغلام حیدر علامه معاون لوی څارنوال امور تعقیب قضایی، محمدفرید حسنیار رییس مالی و اداری، شاه محمد خپلواک رییس اطلاعات و ارتباط عامه، جمشید رسولی سخنگو و رییس انستیتوت آموزش های مسلکی لوی څارنوالی نیز حضور داشتند.

پروین رحیمی به حیث رییس څارنوالی استیناف زون غرب و جمیل الرحمن گامکار به عنوان رییس څارنوالی زون شرق کابل، روز شنبه، چهارم سنبله از سوی معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری رسماً معرفی شدند.

آقای ارغون در این برنامه، پیرامون اجراآت لوی څارنوالی صحبت کرد و گفت: "لوی څارنوالی به عنوان جز مهم نظام عدلی جمهوری اسلامی افغانستان  نقش مهمی را در تأمین عدالت بازی می کند." وی همچنان افزود که نقش لوی څارنوالی در میان دستگاه های اجرایی کشور به مثابۀ قلب در بدن است.

او تصریح کرد که تغییر و تبدیل بست ها در اداره ها یک اصل است و این کار در لوی څارنوالی بر اساس شایستگی اجرایی می شود.

به باور آقای ارغون څارنوالان وظیفۀ بسا مهم را پیش رو دارند که با ادای این رسالت مهم نقش انکار ناپذیر و ماندگار در راستای گسترش حاکمیت قانون، تأمین عدالت و حکومت داری خوب را بازی می کنند.

وی از گام های جدی لوی څارنوالی در امر مبارزه با فساد نیز یاد نموده، علاوه کرد که پس از این تحمل این اداره در برابر فساد، صفر است.

به گفتۀ معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری، این مبارزه از خود کارکنا لوی څارنوالی به صورت جدی و قاطعانه آغاز شده است.

آقای ارغون در پیوند به تقرری پروین رحیمی افزود که لوی څارنوالی جایگاه ویژه یی برای خانم ها و توانایی ها آنان قایل شده است. افزایش 14 درصدی سهم زنان در این اداره نشانگر این مسأله است.

وی تأکید کرد: "ما نمی خواهیم اصلاحات در لوی څارنوالی یک موج گذرا باشد و دوباره به عقب برگردد؛ بلکه این روند باید به صورت جدی، گسترده و پخته تر از پیش، ادامه یابد."

به باور وی، دستگاه لوی څارنوالی در هر نقطۀ کشور  باید به شهروندان  پاسخ گو باشد و در هر صورت با آنها با رویه نیک برخورد شود.

وی در ادامه افزود: " به خاطر تأمین بهتر امور معیشتی څارنوالان و جلوگیری از فساد اداری، معاش آنان نیز دوبرابر شده است."

در همین حال داکتر غلام حیدر علامه معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی، از کارکرد خوب این دو تن در گذشته به نیکی یاد کرد و از خداوند منان برای ایشان توفیقات مزید تمنا کرد. وی در ادامه گفت:" تقرری و تبدیلی این دو تن، به منظور بهبود روند کار در این اداره انجام شده است."

بانو پروین رحیمی از تصمیم رهبری لوی څارنوالی مبنی بر تقرری اش در بست ریاست څارنوالی استیناف زون غرب کابل اظهار خوشی کرد.

وی افزود:" به حیث خدمتگار وطن، اگر در دور دست ترین منطقه کشور هم گماشته شوم، با دل و جان به مردم این سرزمین خدمت خواهم کرد."

از سویی دیگر جمیل الرحمن گامگار که به عنوان رییس څارنوالی زون شرق پایتخت مقرر شده است، با ابراز خوش بینی از همکاران جدیدش خواهان صداقت و عدالت در راستای  اجرای کار شد. وی تأکید کرد که باید حق به حق‌دار برسد و عدالت به صورت واقعی و یکسان تطبیق شود.

این افراد براساس لزوم دید لوی څارنوالی و فرمان شماره 1813 ریاست جمهوری به این سمت ها گماشته شدند.