ریاست څارنوالی زون جنوب

جلسۀ هماهنگی میان څارنوالی عکسری ولایت کابل، څارنوالی استیناف زون جنوب کابل و حوزه های مربوط

این نشست با حضور رئیسان و برخی از کارکنان څارنوالی عسکری ولایت کابل و څارنوالی استیناف زون جنوب این ولایت و مسؤولان حوزه های مربوط از سوی څارنوالی عسکری ولایت کابل، روز سه شنبه هفتم قوس سال روان خورشیدی برگزار شد.

دگروال محمد نواب احمد زی رئیس څارنوالی عسکری ولایت کابل در این نشست در مورد هماهنگی بیشتر څارنوالی زون جنوب کابل با حوزه های مربوط و حل مشکلات موجود مبنی بر استفادۀ غیر قانونی اسلحه از سوی برخی از افراد سخن گفت.جلسۀ هماهنگی میان څارنوالی عکسری ولایت کابل، څارنوالی استیناف زون جنوب کابل و حوزه های مربوط

آقای احمدزی افزود: "استفادۀ اسحله بدون جواز و غیر قانونی و استفاده از وسایط شیشه سیاه از سوی برخی از افراد، تهدید جدی برای امنیت شهر کابل است."

به گفتۀ آقای احمد زی اکثر جرایم سازمان یافته یی که امنیت شهر کابل را با خطر مواجه ساخته و سبب نا آرامی مردم شد است، ناشی از همین مسأله می باشد.

وی همچنان علاوه کرد که اعمار بلند منزل ها به گونۀ غیر قانونی و غیر معیاری حوزه های شهر کابل را به مشکل مواجه کرده است.

بر بنیاد گفته های رئیس څارنوالی عکسری ولایت کابل، از کار ساخت اکثر این بلند منزل ها جلوگیری شده است؛ اما کار تعدادی از آن ها که مربوط به افراد زورمند، هنوز هم ادامه دارد.

وجود دروازه های غیر مجاز که امنیت شهر کابل را همواره تهدید کرده است از این طریق وسایط بدون تلاشی و به گونۀ غیر قانوی وارد شهر کابل می شود از موارد دیگری بود که آقای احمد زی از آن یاد آوردی کرد.

وی در این مورد گفت: " جلوگیری از این مسایل کار پولیس است و څارنوالی نیز از اجراآت قانونی پولیس حمایت می کند و عملاً در کنار آنان با جدیت و قاطعیت ایستاد خواهد بود."

او همچنان افزود که پلان های عملی در این رابطه گرفته شده است و څارنوالی در کنار گارنیزیون کابل از این مسایل جداً جلوگیری خواهند کرد.

رئیس څارنوالی عکسری ولایت کابل، بر کیفیت و وضعیت معیشتی پوسته های امنیتی پولیس تأکید کرد و افزود که این مسأله به گونۀ جدی پیگیری می شود. گشت و گذار گزمه های شبانۀ شهری از موارد مهم دیگری بود که در مورد آن سخن گفته شد.

از سوی دیگر نجیب الله عزیزی رئیس څارنوالی استیناف زون جنوب کابل راه حل مشکلات را در پذیرفتن آن می داند. به باور آقای عزیزی تا زمانی که مسؤولان بخش های مختلف دولتی مشکلات و اشتباهات خویش را نپذیرند و خود بر حل آن اقدام نکنند، راه به جایی نخواهیم برد.

وی با اشاره به پولیس و څارنوال گفت: " شما در اجراآت خویش به هیچ زورمندی نباید اجازه بدهید که از چنگ قانون فرار کند."

رئیس څارنوالی زون جنوب کابل افزود که نباید تسلیم خواسته های غیر قانونی هیچ زورمندی شوید؛ بلکه باید در صورت مواجه شدن با این گونه موضوعات، مسؤولان دست بالا را در جریان قرار دهید. آقای عزیزی افزود که پولیس در زمان اجراآت نباید با هیچ متهمی با خشونت رفتار کند.

به گفتۀ آقای عزیزی، اظهاراتی که به زور از متهم به دست می آید، قانونی نبوده و قابل قبول هیچ محکمه یی نیز نمی باشد.وی همچنان افزود که تحقیقات از متهم و ترتیب دوسیه باید در میعاد معین قانونی تکمیل شده و به څارنوالی تحویل شود.وی در اخیر علاه کرد که پولیس و څارنوال باید به مثابۀ همسنگر و همکار برای تحقیق، تعقیب و کشف جرایم و تأمین عدالت و حاکمیت قانون با هم به پیش بروند.

از سوی دیگر راشد هوتک آمر تحقیق څارنوالی زون جنوب نیز بر همکاری و هماهنگی مسؤولان کشفی و امنیتی با څارنوالان تأکید کرد.

در همین حال مل پاسوال عبدالرقیب حمیدی مدیر عمومی تیم تحقیقاتی ریاست تحقیقات جنایی کابل نیز در رابطه به مشکلات موجود صحبت کرد. وی افزود که با وجود حجم بیش از حد کار، تلاش می کنند تا مشکلات موجود را به بهترین شکل ممکن رفع کرده و همکاری آنان با څارنوالی نیز بیشتر از پیش از بهتر شود.


رییس جدید څارنوالی استیناف زون جنوب کابل، معرفی شد

نجیب الله عزیزی به عنوان رییس څارنوالی استیناف زون جنوب کابل از سوی وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری معرفی شد.

این برنامه که روز دو شنبه 12 سنبله راه اندازی شده بود، عبدالمعروف ذاکر رییس پیشین این څارنوالی و دیگر کارکنان این ریاست نیز حضور داشتند.

وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری گفت که تغییر و تبدیل در لوی څارنوالی به خاطر بهبود روند کار و بر اصل شایستگی، ظرفیت و تقوا انجام می شود.

به باور آقای ارغون، لوی څارنوالی به عنوان بخشی از دستگاه عدلی و قضایی، نقش مهمی در تأمین عدالت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در کشور بازی می کند که څارنوالان در خط نخست این مبارزه قرار دارند.

وی افزود که برخورد څارنوالان با مراجعین و متهمان نیز باید تغییر کند و کرامت انسانی متهمان به صورت جدی در نظر گرفته شود.

همچنان ترس مردم از لوی څارنوالی به عنوان یک نهاد تطبیق و تحمیل کنندۀ مجازات برداشته شده و این اداره به حیث یک نهاد تأمین کنندۀ عدالت میان شهروندان کشور جایگاه اصلی خود را پیدا کند.

معاون مالی و اداری لوی څارنوال باور دار که انجام کار ها به شکل قانونی می توان اعتماد مردم نسبت به لوی څارنوالی را افزایش دهد.

وی از هماهنگی میان دستگاه های عدلی و قضایی کشور نیز صحبت کرده افزود: "دست‌رسی به عدالت به گونۀ اساسی زمانی ممکن است که هماهنگی قوی میان دستگاه عدلی و قضایی کشور وجود داشته باشد."

انگیزه یابی جرایم دیگر موضوع مهمی بود که آقای ارغون به آن اشاره کرد. به باور وی، به جای تأکید بر مجازات، باید جرایم ریشه یابی شود.

وی ادامه داد که مشخص شدن عوامل جرایم در نقاط مختلف کشور در ساختن پالیسی دراز مدت لوی څارنوالی نیز مؤثر خواهد بود.

نجیب الله عزیزی رییس جدید څارنوالی استیناف زون جنوب کابل، خواهان همکاری جدی کارکنان این ریاست شد.

وی از تصامیم رهبری لوی څارنوالی به خاطر تغییر و تبدیل افراد در بست های مختلف ابراز خوشی کرد و افزود که تغییر و تبدیل  در هر اداره یک اصل است. او تصریح کرد که اجراآت غیر قانونی را تحمل نخواهد کرد.

نامبرده افزود: "باید مبارزه با فساد اداری را یک مسوولیت و جمعی و فردی فکر کرده و آن را جدی بگیریم."

به باور آقای عزیزی در اجرای کار ابزار کاری ضروری است. او وعده سپرد که در راستای تکمیل کردن ابزار کاری برای کارکنان این اداره تمام تلاش اش را به کار خواهد گرفت.

 

رییس جدید څارنوالی استیناف زون جنوب کابل، معرفی شد

نجیب الله عزیزی به عنوان رییس څارنوالی استیناف زون جنوب کابل از سوی وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری معرفی شد.

این برنامه که روز دو شنبه 12 سنبله راه اندازی شده بود، عبدالمعروف ذاکر رییس پیشین این څارنوالی و دیگر کارکنان این ریاست نیز حضور داشتند.

وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری گفت که تغییر و تبدیل در لوی څارنوالی به خاطر بهبود روند کار و بر اصل شایستگی، ظرفیت و تقوا انجام می شود.

به باور آقای ارغون، لوی څارنوالی به عنوان بخشی از دستگاه عدلی و قضایی، نقش مهمی در تأمین عدالت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در کشور بازی می کند که څارنوالان در خط نخست این مبارزه قرار دارند.

وی افزود که برخورد څارنوالان با مراجعین و متهمان نیز باید تغییر کند و کرامت انسانی متهمان به صورت جدی در نظر گرفته شود.

همچنان ترس مردم از لوی څارنوالی به عنوان یک نهاد تطبیق و تحمیل کنندۀ مجازات برداشته شده و این اداره به حیث یک نهاد تأمین کنندۀ عدالت میان شهروندان کشور جایگاه اصلی خود را پیدا کند.

معاون مالی و اداری لوی څارنوال باور دار که انجام کار ها به شکل قانونی می توان اعتماد مردم نسبت به لوی څارنوالی را افزایش دهد.

وی از هماهنگی میان دستگاه های عدلی و قضایی کشور نیز صحبت کرده افزود: "دست‌رسی به عدالت به گونۀ اساسی زمانی ممکن است که هماهنگی قوی میان دستگاه عدلی و قضایی کشور وجود داشته باشد."

انگیزه یابی جرایم دیگر موضوع مهمی بود که آقای ارغون به آن اشاره کرد. به باور وی، به جای تأکید بر مجازات، باید جرایم ریشه یابی شود.

وی ادامه داد که مشخص شدن عوامل جرایم در نقاط مختلف کشور در ساختن پالیسی دراز مدت لوی څارنوالی نیز مؤثر خواهد بود.

نجیب الله عزیزی رییس جدید څارنوالی استیناف زون جنوب کابل، خواهان همکاری جدی کارکنان این ریاست شد.

وی از تصامیم رهبری لوی څارنوالی به خاطر تغییر و تبدیل افراد در بست های مختلف ابراز خوشی کرد و افزود که تغییر و تبدیل  در هر اداره یک اصل است. او تصریح کرد که اجراآت غیر قانونی را تحمل نخواهد کرد.

نامبرده افزود: "باید مبارزه با فساد اداری را یک مسوولیت و جمعی و فردی فکر کرده و آن را جدی بگیریم."

به باور آقای عزیزی در اجرای کار ابزار کاری ضروری است. او وعده سپرد که در راستای تکمیل کردن ابزار کاری برای کارکنان این اداره تمام تلاش اش را به کار خواهد گرفت.