ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم بین المللی

برنامۀ آموزشی رهنمود مراسلات اداری،­ برای کارکنان ریاست څارنوالی‌ مبارزه علیه جرایم بین‌­المللی  راه اندازی شد

این برنامه به همکاری ریاست عمومی انکشاف منابع بشری لوی څارنوالی امروز یک ‌شنبه، یازدهم  قوس 1397 خورشیدی، در ریاست څارنوالی‌ مبارزه علیه جرایم بین­‌المللی برگزار شد.

محمدداوود افضلی رئیس څارنوالی مبارزه علیه جرایم بین­‌المللی، هدف برگزاری این برنامه را ارتقای ظرفیت و بهبود در اجراآت کارمندان این ریاست دانست. وی افزود: " کارمندان باید در مراسلات اداری اصل بیطرفی، وضاحت، حفظ اسرار اداری، پاسخگویی و شفافیت را درنظر گرفته و زمان را در اجراآت مسلکی خویش نیز مدیریت نمایند."

در این برنامه 22 تن کارمند زن و مرد این ریاست اشتراک کرده بودند.