سیستم مدیریت قضایا

سیستم مدیریت قضایا

برای دسترسی به معلومات سیستم مدیریت قضایا به لینک زیر کلیک نمایید:

http://ago.gov.af/Content/Media/Documents/dari1872017134628751553325325.pdf