کتابخانه دیجیتلی (الکترونیکی)

اطلاعیه!

به استحضار همه کارکنان لوی څارنوالی رسانیده میشود که کتابخانه برقی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به تازگی به فعالیت آغاز کرده است.

شما میتوانید قوانین مورد ضرورت تانرا از صفحه انترنتی لوی څارنوالی بخش کتابخانه دیجیتلی دانلود کنید. اگر کتاب مورد ضرورت شما در فهرست دانلود موجود نباشد یا قابلیت دانلود را نداشته باشد به شماره تماس یا ایمیل آدرس کتابخانه برقی در تماس شوید. همکاران ما در زودترین فرصت ممکن، کتاب های حقوقی، قوانین و مقرره ها را به آدرس برقی شما بفرستند.

ایمیل آدرس کتابخانه الکترونیکی: ago.library12@gmail.com

شماره تماس: 0202521703