صفحه اصلی

جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد 

جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی به رهبری څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در تاریخ ۲۴ سنبله سال روان خورشیدی برگزار شد.

در بخش نخست جلسه، لوی څارنوال کشور به نمایندگی از لوی څارنوالی با قربانیان رویداد­های اخیر غم­شریکی کرد و از طرفین جنگ، خواست تا به کرامت انسانی هموطنان احترام بگذارند.

در بخش دیگر این جلسه، روی طرزالعمل درجه­های کادری لوی څارنوالی که از سوی کمیتۀ تقنین به شورای عالی پیشنهاد شده بود، بحث صورت گرفت.

اعضای شورای عالی پس از بحث همه­جانبه، این طرزالعمل را تصویب کردند و افزودند رهنمود موجوده اثر یا مقاله تحقیقی برای ارتقای درجۀ کادری څارنوالان، باید یک بار دیگر ارزیابی شود و اثر علمی و تحقیقی څارنوالان نیز از این رهنمود ترتیب گردد. اعضای شورای عالی تأکید کردند که کمیسیون مربوطه باید در هر ماه یک جلسه برای ارزیابی آثار علمی دایر نمایند.

در بخش بعدی جلسۀ، بر میکانیزم رسیدگی بر شکایات ریاست کنترول و مراقبت بحث صورت گرفته و در زمینه، رهنمایی­های لازم به عمل آمد.

در بخش دیگر جلسۀ شورای عالی، بر استهدائیه څارنوالی تنفیذ احکام و بدیل حبس، بحث شد. این استهدائیه مبنی بر تحویلی مبلغ اقساط یک محکوم بود.

اشتراک کنندگان جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی این استهدایه را تائید کرد و تحویلی مبلغ به اقساط را قابل اجرأ دانستند.

در بخش دیگر این جلسه، بر ارتقای درجۀ کادری سه تن جنرالان لوی څارنوالی هر یک دگر جنرال سید فضل کریم سادات، تورن جنرال عبدالطیف حمیدی و سیدعلم اسحاق­زی صحبت شد.

اعضای شورای عالی، درجه کادری جنرالان نامبرده را منظور کرد و به ریاست تحریرات و دارالنشأ دستور داد تا این مسأله را به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد کند.

در جلسۀ شورای عالی بر استهدائیه اجرای تخفیف حبس محمدعثمان فرزند عبیدالله، محکوم به گروگان­گیری یک تن تبعۀ ایرانی را بر اساس ضمیمۀ اول قانون اجراآت جزایی، در مورد مجرمین امنیت داخلی، خارجی و تروریستی که از فرمان عفو و تخفیف رئیس جمهور مستفید شده نمی­توانند، بحث شد.

اعضای شورای عالی فیصله کردند، که در مورد تخفیف حبس این محکوم باید با در نظرداشت توضیحات وزارت عدلیه، وضاحت فرامین از ریاست جمهوری خواسته شود.

در بخش اخیر این جلسه، در رابطه به استهدائیه­های کمیتۀ استهداات بحث شد که لوی څارنوال در رابطه به موضوعات یاد شده به اشتراک کنندگان این جلسه هدایات لازم داد.