گزارش ها

گزارش کاری ریاست مبارزه علیه فساد اداری در برج حوت سال 1395 خورشیدی

بر اساس گزارش ریاست مبارزه علیه فساد اداری در برج حوت سال جاری به تعداد 222 قضیه فساد اداری در این اداره رسیده است. 32 قضیه به حارنوالی ابتداییه، 3 قضیه با حارنوالی استیناف فرستاده شده است. 138 قضیه تحت کار میباشد.


گزارش ریاست څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری در برج میزان سال 1395 خورشیدی

در بخش تحقیق و جرایم:

در مجموع 146 قضایا به این ریاست رسیده است. از این میان 130 قضیه را در همین ماه دریافت کرده، 37 مورد آن به څارنوالی ابتداییه،8  مورد به څارنوالی استیناف و 88 مورد به سایر مراجع مربوط فرستاده شده است. 13 قضیه تحت کار میباشد.

در بخش تعقیب قضایی :

 

مجموع قضایا در این بخش 111 قضیه میباشد. به 83 قضیه رسیده گی  شده و 28 قضیه را به محکمه محول کرده است.


گزارش اجراآت کاری ریاست تفتیش از بابت ماه های جوزا و سرطان سال 1395 خورشیدی

ریاست تفتیش یکی از بخش های مرکزی لوی څارنوالی است . این ریاست تخطی ها و تخلفات داخلی لوی څارنوالی را بررسی میکند. بر اساس گزارش ریاست تفتیش ، درکل 12 مورد تخطی و تخلف وظیفه ای حارنوالان به خاطر تصمیم گیری به شورای عالی لوی څارنوالی فرستاده است. 23 قضیه دیگر پس از اجراآت به ریاست های څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری، ریاست څارنوالی تحقیق و جرایم ، ریاست محترم استیناف زون ها و ریاست حقوق فرستاده اند. در همین ماه څارنوالان ریاست تفتیش بخاطر بررسی قضیه عدم تطبیق فیصله های نهایی محاکم و برای اجراآت کاری سال 1394 څارنوالی های استیناف ولایت غزنی و میدان وردک رفته است. گزارش هیأت کاری بزودی نهایی خواهد شد. تصمیم نهایی این تخلفات بر بنیاد ماده های 32 الی 33 قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی گرفته خواهد شد.  


گزارش کاری ریاست مبارزه علیه فساد اداری در برج سرطان 1395خورشیدی

ریاست څارنوالی مبارزه با فساد اداری یکی از ریاست های مركزی لوی څارنوالی است که در راستای مبارزه با فساد اداری تلاش مینماید . بر اساس گزارش این ریاست تنها در برج سرطان سال جاری خورشیدی 87 قضیه فساد اداری در این اداره رسیده است . این ریاست درهمین ماه 93 دوسیه را اجرا نموده که 32 دوسیه پس از طی مراحل قانونی محول محکمه مربوطه نموده است .

همچنان در بخش تعقیب قضایی نیز91 قضیه فساد اداری به این ریاست رسیده است که در مورد آن اجراآت قانونی صورت گرفته است .

 

همینطور این ریاست توانسته است مبلغ 3500 دالر آمریکایی و 15000 افغانی را به گونه امانت، و 10000 افغانی به شکل قطعی به حساب دولت واریز نمايد.


گزارش ریاست څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری در برج ثور سال 1395 خورشیدی

در بخش تحقیق و جرایم:

مجموع قضایا در این ریاست 108 قضیه بوده است از این میان 104 قضیه در همین ماه به این ریاست رسیده است. از این مجموع 42 مورد آن به څارنوالی ابتداییه، 3 مورد به څارنوالی استیناف و 61 مورد به سایر مراجع مربوط فرستاده شده است. در همین حال 32 هزار و 385 افغانی را به حساب دولت واریز کرده است.

در بخش تعقیب قضایی :

91 قضیه در ماه ثور به این بخش رسیده است. به 94 قضیه رسیده گی  شده و 28 قضیه را به محکمه محول کرده است.


گزارش کاری ریاست تفتیش در 15 روز اول ماه حمل سال 1395 خورشیدی

اخیراً هیأت از معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری از چگونگی رعایت احکام ، نظارت خانه و توقیف خانه ی زونهای پنجگانه را مورد بررسی قرار داده بود. در بخشی از گزارش هیأت موظف آمده بود که څارنوالی زون غرب سجل یا تمدید توقیف 39 تن را به نظارتخانه نفرستاده است.

ریاست تفتیش برای روشن شدن موضوع بررسی های را انجام داده است. یافته های این ریاست نشان میدهد که بجز یک تن ، پروسۀ تحقیق و ترتیب اتهامنامه یا اتخاذ هر نوع تصمیم دیگر در مورد سر نوشت 38 تن دیگر نظارتخانه را در جریان گذاشته است.


گزارش کاری ریاست څارنوالی کنترول و مراقبت بابت سال 1394 خورشیدی

ریاست څارنوالی کنترول و مراقبت یکی از ریاست های مرکزی اداره عالی لویه څارنوالی میباشد.

کنترول کردن از اجراآت اداره های لویه څارنوالی از وظایف این ریاست است.

در سال جاری این ریاست 14 مورد رشوه ستانی را که مشمول څارنوالان و کارکنان اداره های دولتی است ، دستگیر و به خاطر تعقیب عدلی به مراجع مربوط فرستاده است. 45 مورد که یکی از طرفین قضیه شکایت کرده بودند ، پس از تکمیل شدن تحقیقات به محکمه سپرده شده است.


گزارش کاری ریاست مبارزه علیه فساد اداری در برج قوس 1394 خورشیدی

ریاست څارنوالی مبارزه با فساد اداری یکی از ریاست های مركزی لوی څارنوالی است که در راستای مبارزه با فساد اداری تلاش مینماید . بر اساس گزارش این ریاست تنها در برج قوس سال جاری خورشیدی به تعداد ۶۷ قضیه فساد اداری در این اداره رسیده است . این ریاست در در همین ماه  ۲۳ دوسیه را پس از طی مراحل قانونی محول محکمه مربوطه نموده است .

همچنان در بخش تعقیب قضایی نیز۵۳ قضیه فساد اداری به این ریاست رسیده است که در مورد آن اجراآت قانونی صورت گرفته است .

 


گزارش اجراآت کاری ریاست تفتیش از تاریخ 25/9/1394 تا تاریخ 5/1/1395 خورشیدی

ریاست تفتیش در این مدت در راستای مبارزه با فساد اداری ، اجراآت څارنوالی های استیناف ولایت های ننگرهار ، کنرها ، نورستان ، لغمان ، سمنگان ، تخار را مورد تفتیش قرار داده است . بر اساس گزارش این ریاست ، در کل 116 مورد تخطی و تخلف بر ملا گردیده است. از این مجموع 74 مورد آن قابل تحقیق  و بررسی دانسته شده اند.

بر بنیاد گزارش ریاست تفتیش ، نفرستادن به موقع فورم های سجیل توقیفی از سوی منسوبان څارنوالی های زون ها و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه ای از مواردی است که از آن به عنوان تخطی یاد شده است. همینطور در این گزارش ، میزان تخطی ها در مقایسه با سال 1392 خورشیدی، 70 در صد کاهش یافته است.


بخشی از فعالیت های ریاست تفتیش بابت ماه جدی و قوس سال 1394 خورشیدی

براساس هدایت مقام عالی لویه څارنوالی، ریاست تفتیش به منظور شفافیت و قانون مداری اجراآت څارنوالان را در بخش های مختلف مورد بررسی تفتیش قرار داده است.

در نتیجه این تفتیش برخی از څارنوالان که در اجراآت شان خلا های قانونی وجود داشته به تحقیق معرفی شده اند ، و برخی هم جزای تأدیبی دیده اند. تنها از ریاست څارنوالی زون غرب کابل 4 تن از څارنوالان به دلیل تخطی های وظیفه ای برای تحقیق به څارنوالی مبارزه علیه فساد اداری معرفی شدند. بربنیاد گزارش ریاست تفتیش از ولایت میدان وردک څارنوالی این ولایت در اجراآت خود اجراآت قانونی و اصولی داشته و کدام تخطی در این ریاست به مشاهده نرسیده است.

این گزارش نشان میدهد، در څارنوالی زون شمال 33 مورد تخطی څارنوالان دیده شده است . از این میان 19 مورد آن قابل تحقیق دانسته شده و برای 12 مورد دیگر آن رهنمایی و توصیه از سوی هیأت مؤظف در نظر گرفته شده است.

فعالیت های ریاست تفتیش در مرکز و ولایات به منظور جلوگیری از تخطی و تخلفات کاری څارنوالان همچنان ادامه دارد. 


گزارش کاری ریاست تفتیش از بابت نیمه دوم ماه جدی سال 1394 خورشیدی

ریاست تفتیش که یکی از ریاست های مرکزی ادارۀ عالی لویه څارنوالی میباشد در راستای شفافیت کاری و محو فساد اداری در مرکز و ولایات تلاش مینماید. بر اساس گزارش این ریاست در نیمه دوم برج جدی  143 قضیه به این ریاست رسیده است . این ریاست در همین ماه 8 پرونده را بعد از بررسی به مراجع مربوط فرستاده است. بر اساس گزارش ریاست تفتیش در حال حاضر کار روی 135 دوسیه جریان دارد.

ریاست تفتیش همواره در راستای آوردن قانونیت و شفافیت در اداره عالی لویه څارنوالی تلاش مینماید. این ریاست در جریان فعالیت اش بارها کارهای څارنوالان را در مرکز و ولایات زیر ذره بین میبرد تا کدام خلای قانونی در جریان اجراآت وجود نداشته باشد.

در صورت که نتیجه تفتیش نشان دهد کار کدام څارنوال خلاف قانون انجام یافته است. پرونده ای وی را برای تحقیقات بیشتر به څارنوال مبارزه با فساد اداری ارسال میکند.


گزارش مختصر اجراآت لویه څارنوالی در وزارت مالیه

اداره عالی لویه څارنوالی همواره تلاش کرده است با فساد اداری مبارزه کند. لویه څارنوالی به همین منظور کمیته ی از څارنوالان را زیر نظر څارنپال غلام محمد "کریمی" در وزارت مالیه ایجاد کرده است. این کمیته در راستای مبارزه با فساد اداری در ماه های اخیر دستاورد های مهمی زیر را داشته است:

قضیه تزویر اسناد 18 عراده موتر که بدون پرداخت مالیه از گمرک ولایت هرات وارد کابل شده بود، تحقیق و بررسی شد. در نتیجه این بررسی ها ، کمیشنکاران این قضیه در حدود 2 میلیون افغانی جریمه شدند. بر اساس آویز بانکی ، این مبلغ به حساب دولت واریز شده است.

درهمین حال پرونده ی 50 شرکت که مالیات شان را پرداخت نکرده بودند، نیز بررسی شدند. پس از تحقیقات ، این شرکت ها مکلف به پرداخت مالیات به دولت شدند. مبلغ 247 میلیون و 937 هزار و 56 افغانی از سوی بعضی این شرکت ها به حساب دولت واریز شده است. شرکت های که هنوز مالیات شان را پرداخت نکرده اند، مورد پیگرد قرار دارند.

شرکت های "داوی ایل"، داینکورپ"و سوپریم فیول" نیز از شمار شرکت های داخلی و خارجی است که از پرداخت مالیات به دولت افغانستان سرباز زده بودند.

شرکت داینکورپ نیز مکلف به پرداخت 3 ملیارد و 700 میلیون افغانی به دولت افغانستان شده است. این موضوع از سوی وزارت مالیه برای فیصله نهایی به شورای امنیت افغانستان فرستاده شده است.

شرکت انتقالاتی سوپریم فیول نیز از شمار شرکت های است که خلاف مقررات عمل کرده است. این شرکت 11 میلیون و 223هزار لیتر تیل بیشتر از قرار داد به افغانستان وارد کرده است. بر بنیاد تخمین گمرکی، این شرکت مکلف به پرداخت 3 میلیون 218 هزارو 757 دالر امریکایی جریمه نقدی به دولت افغانستان است. این پرونده به اداره "سیگار" برای همکاری و دریافت جریمه فرستاده شده است. در همین حال حساب های بانکی این شرکت های نیز بسته شده اند.

از سوی دیگر 37 عراده موتر زره "نوع پیکپ"، بدون پرداخت مالیه از سوی شرکت "بلک واتر" به اسم سفارت امریکا، وارد افغانستان شده است. این موتر ها که ارزش آن 7 میلیون دالرامریکایی تخمین شده، درسال 1388 و 1389 خورشیدی وارد کابل شده است. بر بنیاد اطلاعات اداره ترافیک افغانستان، برای این موتر ها پلیت موقت نیز داده شده است. سفارت امریکا درکابل این مسأله را تائید میکند؛ ولی از موجودیت این موتر ها اطلاعاتی دقیق بدست نمی دهد. کمیته څارنوالان در وزارت مالیه، این موضوع را مورد پیگرد قرار داده و این پرونده را به اداره سیگار فرستاده است.

همچنان از غصب 1400 جریب زمین دولتی واقع قریه شادمان- دارالامان کابل نیز جلوگیری شده است. ارزش این زمین 140میلیون دالر امریکایی تخمین شده است. څارنوالان در وزارت مالیه، جعل اسناد این زمین را ثابت کرده اند. این پرونده برای بررسی بیشتر به ریاست عمومی قضایای دولت فرستاده شده است. شخصی به اسم "محب الله صوفی زاده" با ارائه اسناد تزویری، این زمین را مالکیت خودش میدانست.

درهمین حال، پرونده رشوه ستانی کارکنان ریاست مالیه دهندگان بزرگ وزارت مالیه که مشمول دوتن مظنون می شود، برای تحقیق بیشتر به ریاست کنترول و مراقبت لویه څارنوالی سپرده شده است.


گزارش کاری څارنوالی استیناف امنیت عامه مرکزی از بابت ربع دوم سال 1394 خورشیدی

ریاست څارنوالی امنیت عامه مرکزی یکی از ریاست های مرکزی اداره لویه څارنوالی است. این ریاست در ربع دوم 1394 خورشیدی ، به 155 قضیه رسیدگی کرده است. 37 قضیه را به محکمه محول کرده و 67 پرونده را به مراجع مربوط فرستاده است ، و قضایای که جدیداً به این ریاست رسیده است 163 میباشد.


گزارش کاری ریاست تفتیش بابت ماه دلو 1394 خورشیدی

ریاست تفتیش وظیفه بررسی از اجراآت کاری ریاست های مرکزی و ولایات اداره عالی لویه څارنوالی را دارد . در این ماه 14 پرونده را بررسی نموده است ، و همچنان 11 پرونده را به مراجع مربوط فرستاده اند.

قضایای تحت کار این ریاست به 136 پرونده میرسد و قضایای جدیداً به این ریاست رسیده است ، 15 قضیه میباشد.


گزارش کاری ریاست څارنوالی مبارزه با جرایم و فساد اداری بابت ماه دلو سال 1394 خورشیدی

ریاست څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری یک یکی از ریاست های مرکزی اداره عالی لویه څارنوالی میباشد . اين رياست در محو فساد و شفافیت کاری در مرکز و ولایات تلاش مینماید.

این ریاست در برج دلو 123 پرونده را بررسی و 25 پرونده را محول محکمه نموده اند ، همچنان 106 پرونده تحت کار این ریاست میباشد . قضایای که جدیداً به این ریاست رسیده است 114 قضیه میباشد.


قرار هيات موظف در رابطه به تحقیق و بررسی تخطی ها و تخلفات ایکه حین بررسی در اجراآت سال 1393 ریاست څارنوالی استیناف زون جنوب بر ملا گردیده است

ریاست تفتیش ، اجراآت سال 1393 ریاست استیناف زون جنوب را مورد بررسی قرار داد. بررسی های ریاست تفتیش در 8 قضیه نشان دهندۀ خلاها و اجراآت غیر قانونی در ریاست استیناف زون جنوب میباشد. همین طور این ریاست در مورد 18 پرونده در حالت التوا قرار گرفته است. کسانیکه به این موارد متهم هستند ، بر اساس فقرۀ 3 مادۀ سوم قانون مبارزه علیه ارتشأ و فساد اداری مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. 


نظریه هیأت مؤظف در رابطه به تحقق و بررسی تخطی ها و تخلفات در اجراآت سال 1393 خورشیدی ریاست څارنوالی استیناف زون غرب 

ریاست زون غرب از سوی ریاست تفتیش لوی څارنوالی مورد تفتیش قرار گرفت. این تفتیش در مورد اجراآت سال 1393 زون غرب اجرا شده است. پس از تحقیقات 12 مورد تخطی از احکام قوانین در سال 1393 در ریاست زون غرب بر ملا گردیده است. بر بنیاد فقره 3 ماده سوم قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری قابل تحقیق دانسته شده است. بر اساس هدایت مقام لوی څارنوالی ، موارد یاد شده برای تحقیقات بیشتر به څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری فرستاده شد.


گزارش ریاست تفتیش در ماه عقرب سال 1394 در مورد بررسی اجراآت ریاست څارنوالی استیناف ولایت بامیان در سال های 1392 1393 شمسی

بررسی های ریاست تفتیش نشان میدهد که بعضی خلاها و اجراآت غیر قانونی در څارنوالی استیناف ولایت بامیان وجود داشته است. در التوا قرار گرفتن دوسیه ها ، حفظ غیر موجه دوسیه و رشوه ستانی از موارد مهم است که در این گزارش آمده است.

سرپرست لویه څارنوالی به ریاست څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری ، وظیفه سپرده است تا موارد یاد شده را بگونۀ جدی مورد پیگرد قرار دهد.


گزارش کاری ریاست څارنوالی کنترول و مراقبت از تاریخ اول قوس سال 1393 تا سال 20 جدی سال 1394خورشیدی

1 – در بخش های اپراتیفی ( استخباراتی ) از اول جدی 1393 تا اول جدی سال 1394 در پیوند به 18 مورد رشوه خواری برخی از څارنوالان و منسوبان سایر اداره های دولتی گرفتار شده اند. پس از انجام تحقیقات لازم پرونده های شان تابع دوران محاکماتی شده ، و بخاطر تعقیب عدلی به مراجع مربوط فرستاده شده است.

2 – در بخش اجراآت مسلکی ، 72 قضیه که بر اساس شکایت یکی از طرفین قضیه ، و نظر به هدایت مقام لویه څارنوالی به این ریاست محول گردیده بود، پس از تکمیل شدن تحقیقات تابع دوران قانونی یا محاکماتی گردیده است.

3 – در بخش های اوپراتیفی و کسب اطلاعات از چگونگی اجراآت سالم و تخطی های مسلکی څارنوالان در مرکز و ولایات و سایر اداره های مربوط به منظور جلوگیری از ارتکاب فساد با استفاده از امکانات شخصی و همکاری برخی از همکاران در اداره های مرکزی و ولایتی گزارش لازم دریافت و پس از اجازه دادن لوی څارنوالی در مورد آن اقدام صورت گرفته است.

علاوه از موارد فوق ، ریاست کنترول و مراقبت لوی حارنوالی در اشتراک با نماینده های از ارگانهای کشفی، مشمول اداره محترم جرایم سنگین و ریاست های 82 و 88 امنیت و ریاست محترم تحقیقات جنایی منحیث ناظر از چگونگی رعایت قانونیت انجام وظیفه مینماید.


گزارش کاری ریاست مبارزه علیه فساد اداری در برج عقرب 1394 خورشیدی

ریاست څارنوالی مبارزه با فساد اداری یکی از ریاست های مركزی لویه څارنوالی است که در راستای مبارزه با فساد اداری تلاش مینماید. بر اساس گزارش این ریاست تنها در برج عقرب سال جاری 84 قضیه فساد اداری در این اداره رسیده است . این ریاست در در همین ماه  16 دوسیه را پس از طی مراحل قانونی محول محکمه مربوطه نموده است .

همچنان در بخش تعقیب قضایی نیز 60 قضیه فساد اداری به این ریاست رسیده است که در مورد آن اجراآت قانونی انجام شده است.

در همین حال این ریاست در ماه عقرب ریاست توانسته است، مبلغ 1995 دالر آمریکایی و 44325 افغانی را به گونۀ قطعی و امانت حساب دولت واریز نمايد.