بورس های تحصیلی

جدول کارآموزان که درامتحان رقابتی موفق گردیده اند 

برای برای اخذ جدول  به لینک ذیل کلیک نمائید.

 


فرصت بی سابقه کارآموزی در ادارات څارنوالی برای فارغان اناث شرعیات و حقوق

 

برای معلومات بیشتر و اخذ فورم به لینک ذیل کلیک نمائید.