داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
داوطلبی تعداد (42) قلم قرطاسیه غیر مطبوع از بودجه عادی
اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تعداد (42) قلم قرطاسیه غیر مطبوع از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات واقع دارالامان بدست آورده، آفرهای خویش را...
Dec 19, 2018 Jan 13, 2019
داوطلبی تهیه و تدارک رنگ های پرنتر و ماشین فوتوکاپی ضرورت سال مالي ۱۳۹۸
اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک رنگ های پرنتر و ماشین فوتوکاپی ضرورت سال مالي ۱۳۹۸ اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات لوي څارنوالی واقع...
Dec 12, 2018 Jan 08, 2019
مزایده (1) عراده وسایط نقلیه نوع کرولای سمند ایرانی دارای 4 سلندر پطرولی
اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه مزایده (1) عراده وسایط نقلیه نوع کرولای سمند ایرانی دارای 4 سلندر پطرولی که به تاریخ 10/09/1397 ساعت (10:00 قبل از ظهر) در محضر هیات به لیلام واگذار می گردد، اشتراک...
Nov 25, 2018 Dec 01, 2018
اطلاعیه قرارداد تدارک محروقات زمستانی( چوب ارچه، بلوط٬ ذغال سنگ و گاز مایع)
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد تا قرارداد تدارک محروقات زمستانی( چوب ارچه، بلوط٬ ذغال سنگ و گاز مایع) تحت شماره داوطلبی AGO/G-08/NCB/OB-1397 را با...
Nov 19, 2018 Nov 26, 2018
اغلان تدارک دو قلم تیل (دیزل و پترول) ضرورت وسایط لوی څارنوالی ج.ا.ا از بابت سال مالی 1398
اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه تهیه و تدارک دو قلم تیل (دیزل و پترول) ضرورت وسایط لوی څارنوالی ج.ا.ا از بابت سال مالی 1398 به اساس قرارداد چهارچوبی اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش...
Nov 14, 2018 -
اطلاعیه تدارک ویدیو کنفرانس و حاضری های الکترونیکی ضرورت دفاتر لوی څارنوالی
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، لوی حارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد تا قرارداد تدارک ویدیو کنفرانس و حاضری های الکترونیکی ضرورت دفاتر لوی څارنوالی ج.ا.ا از بابت سال مالی 1397 تحت شماره...
Oct 23, 2018 Oct 30, 2018
اطلاغیه قرارداد تدارک فرنیچر باب ضرورت تحویلخانه و دفاتر معاونیت محترم مبارزه علیه جرایم فساد اداری لوی څارنوالی ج.ا.ا
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، لوی حارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد تا قرارداد تدارک فرنیچر باب ضرورت تحویلخانه و دفاتر معاونیت محترم مبارزه علیه جرایم فساد اداری لوی څارنوالی ج.ا.ا از بابت...
Oct 17, 2018 Oct 24, 2018
مزایده (4) عراده وسایط نقلیه غیر فعال
اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه مزایده (4) عراده وسایط نقلیه غیر فعال با مشخصات ذیل: سه عدد کرولای سمند ایرانی مودل 2007 چهار سلندره پطرولی یک عدد لندکروزر پرادوجاپانی...
Oct 10, 2018 -
اطلاعیه قرارداد تدارک ترمیم دفاتر څارنوالی ولایت کابل
بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارک ترمیم دفاتر څارنوالی ولایت کابل را به شرکت ساختمانی مسیر آدرس سه راه علاوالدین ناحیه...
Oct 03, 2018 -
داوطلبی تدارک محروقات زمستانی( چوب ارچه و بلوط٬ ذغال سنگ و گاز مایع) ازبودجه نوع اول
اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک محروقات زمستانی( چوب ارچه و بلوط٬ ذغال سنگ و گاز مایع) ازبودجه نوع اول اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات بدست آورده،...
Oct 01, 2018 Oct 20, 2018
صفحه 1 از 6