مزایده (1) عراده وسایط نقلیه نوع کرولای سمند ایرانی دارای 4 سلندر پطرولی

تاریخ نشر: Nov 25, 2018

تاريخ خاتمه: Dec 01, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه مزایده (1) عراده وسایط نقلیه نوع کرولای سمند ایرانی دارای 4 سلندر پطرولی که به تاریخ 10/09/1397 ساعت (10:00 قبل از ظهر) در محضر هیات به لیلام واگذار می گردد، اشتراک نمایند.

محل برگذاری لیلام: ناحیه ششم، سرک فیض محمد کاتب، اداره لوی څارنوالی.